Συνεχίζονται οι τραπεζικές αλητείες: Τράπεζα έβγαλε στο σφυρί ακίνητο παρά τη συμφωνία διακανονισμού των οφειλών

Πέμπτη 06/12/2023    08 : 56 : 58
Πλειστηριασμοι2
68 / 100

Οι διαπραγματεύσεις για να συνταχθεί σχέδιο εξυγίανσης, που θα οδηγούσε στην αποπληρωμή οφειλών και στη διάσωση της περιουσίας της οφειλέτριας, βρίσκονταν στο τελικό στάδιο, ενώ είχαν καταβληθεί και τα πρώτα ποσά τα οποία είχαν υποδειχθεί από τη διαχειρίστρια εταιρεία της τράπεζας.

Μεταδίδει το dikastiko.gr

Ωστόσο, αιφνιδιαστικά και λίγο πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για το σχέδιο εξυγίανσης, η τράπεζα προχώρησε σε δήλωση συνέχισης του πλειστηριασμού, γεγονός που οδήγησε την οφειλέτρια να προσφύγει στα δικαστήρια για την ανακοπή του. «Πιθανολογείται ότι η ενέργεια της καθ’ ης (σ.σ. της τράπεζας) να προβεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ των διαδίκων και ενόσω προχωρούν μάλιστα οι διαδικασίες για τη σύνταξη του σχεδίου εξυγίανσης ως είχε συμφωνηθεί σε δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού και να προβεί σε επίσπευση αυτού αντιβαίνει ευθέως στην καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη» αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.

Όπως επισημαίνεται «η συμπεριφορά της καθής που προηγήθηκε της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού σε συνδυασμό με την πραγματική ανωτέρω κατάσταση που διαμορφώθηκε στο μεσοδιάστημα, δημιούργησαν στην ανακόπτουσα την εύλογη πεποίθηση ότι ο καθής δεν θα ασκούσε το δικαίωμα της για συνέχιση πλειστηριασμού στο χρόνο που το άσκησε, με αποτέλεσμα η άσκηση του κατά τον ως άνω χρόνο να προκαλεί επαχθείς συνέπειες στην ανακόπτουσα εταιρεία, καθόσον αποκλείει την πιθανότητα διάσωσης της επιχείρησης της ανακόπτουσας και αξιοποίησης των ακινήτων της και εμφανίζεται έτσι ως αδικαιολόγητη και καταχρηστική».

Και το Δικαστήριο στην απόφασή του προσθέτει: «Στο στάδιο άλλωστε αυτό των διαπραγματεύσεων και ενόψει του ότι έχει ήδη αναλάβει η ως άνω εταιρεία τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης για τη συμφωνία εξυγίανσης και προχωρά αυτή (η σύνταξη της), οι αρχές της καλόπιστης και σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη συμπεριφοράς από την πλευρά της καθής η ανακοπή τραπεζικής εταιρείας επιβάλλει σε αυτήν την υποχρέωση να ανεχθεί μια εύλογη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την σύνταξη σχεδίου εξυγίανσης και την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης ενώπιον του δικαστηρίου, ιδίως όταν η επιδίωξη της εκπλειστηρίασης της ακίνητης περιουσίας της ανακόπτουσας πρόκειται να οδηγήσει σε πλήρη οικονομική καταστροφή της, χωρίς ουσιαστικό κέρδος για την ίδια, ή σε κέρδος μικρότερο απ’ αυτό που θα επιτευχθεί σε περίπτωση ικανοποίησης της μέσω του σχεδίου εξυγίανσης, που αποτέλεσε ως πιθανολογείται και τον λόγο που συμφώνησε κατά τα ανωτέρω».

Τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στην προσφυγή της οφειλέτριας, αναφέρουν μεταξύ άλλων πως η τράπεζα «προέβη σε δήλωση συνέχισης του πλειστηριασμού εν μέσω διαπραγματευτικής διαδικασίας η οποία μάλιστα οδηγεί σε ικανοποίηση σε μεγαλύτερο βαθμό τα συμφέροντα της καθής συγκριτικά με την περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης και ειδικότερα η προσβαλλόμενη δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού συνιστά κατάχρηση δικαιώματος διότι : α) ο πλειστηριασμός του ακινήτου της που αρχικώς ήταν να διενεργηθεί στις 23-2-2022 ανεστάλη κατόπιν συμφωνίας τους, προκειμένου να αξιολογηθεί η από 22-2-2022 πρόταση της εταιρείας με την επωνυμία «……» για την εξυγίανση της ( της ανακόπτουσας) που προβλέπει μεταξύ άλλων την άμεση καταβολή 1.458.000 € στους πιστωτές της, ενώ ανεστάλη κατόπιν συμφωνίας τους και ο πλειστηριασμός που ήταν να διενεργηθεί στις 12-5-2022 κατόπιν της υπ’ αριθμ. ./10-3-2022 πράξης δήλωσης -εντολής συνέχισης πλειστηριασμού ακινήτων της συμβολαιογράφου Αθηνών ., καθόσον δεν είχε εισέτι αξιολογηθεί η ως άνω πρόταση από την καθής, αν και είχαν ανταλλαγεί μεταξύ τους email, β) ότι επί της ως άνω προτάσεως δέχθηκαν απάντηση στις 19/4/2022, με την οποία τους ενημέρωνε η διαχειρίστρια εταιρεία της καθής για την αποδοχή του αιτήματος της για αναδιάρθρωση της οφειλής της με συγκεκριμένους όρους τους οποίους αποδέχθηκε η ανακόπτουσα με την σημείωση να παραταθεί η προθεσμία της υπογραφής εξυγίανσης και της κατάθεσης της αίτησης για επικύρωση έως την 31/7/2022 για τους λόγους που εξέθετε στο από 29-4-2022 emaii ο πληρεξούσιος της δικηγόρος, ενώ πιστώθηκε σε λογαριασμό που της υπεδείχθη από τη διαχειρίστριας εταιρεία της καθής κατά τα συμφωνηθέντα το ποσό των 200.000 € καθώς και το ποσό των 4.100 € για τα έξοδα κατάσχεσης, γ) αν και δεν υπήρξε ρητή απάντηση εκ μέρους της διαχειρίστριας εταιρείας στο αίτημα περί παράτασης, όλες οι ενέργειες της τελευταίας καθώς και τα μηνύματα που αντηλλάγησαν, κατεδείκνυαν ότι υπήρξε σιωπηρή αποδοχή του λογικού αιτήματος της, καθόσον απαιτείται ένα ικανό χρονικό διάστημα για τη σύνταξη της έκθεσης του εμπειρογνώμονα, της συμφωνίας εξυγίανσης και της αίτησης για δικαστική επικύρωση, πολλώ δεν μάλλον όταν η έγγραφη ενημέρωση της για την αποδοχή της πρότασης της έγινε στις 19-4-2022 και προς τούτο εξεπλάγη όταν διαπίστωσε ότι την 30-5-2022 αναρτήθηκε ο επίδικος πλειστηριασμός, δ) η οφειλή της ανακόπτουσας για την οποία επισπεύδεται ο πλειστηριασμός αφορά οφειλή εξ εγγυήσεως της ανακόπτουσας προς την εταιρεία «…..», ο πλειστηριασμός της οποίας έχει ανασταλεί, γεγονός που γνωρίζει η καθής, ενώ και η πρωτοφειλέτρια «……» πρόκειται ομοίως να υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης μέσω επενδυτή, γεγονός που θα έχει ως συνέπεια να ρυθμιστεί και να διαγραφεί μέρος της οφειλής της και συνακόλουθα η οφειλή της ανακόπτουσας εταιρείας .

Επιπροσθέτως η πρόταση της «…….” για την εξυγίανση της ανακόπτουσας με την καταβολή ποσού 1.458.000 ευρώ στους πιστωτές αφενός υπερκαλύπτει την τιμή πρώτης προσφοράς του μοναδικού της (της ανακόπτουσας) ακινήτου, αφετέρου είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με την πρόταση εξυγίανσης της ως άνω πρωτοφειλέτριας που προέβλεπε εξόφληση μόλις του 8,3% του συνόλου των απαιτήσεων των πιστωτών της, ε) η επισπεύδουσα γνωρίζει ότι η μίσθωση του κατασχεμένου ακινήτου της στην εταιρεία «…….» αποτελεί τη μοναδική πηγή εσόδων της ανακόπτουσας και των εταίρων της και ότι η υλοποίηση της ως άνω πρότασης εξυγίανσης αποτρέπει την βέβαιη οικονομική καταστροφή της ανακόπτουσας και του νομίμου εκπροσώπου της, ενώ παράλληλα ικανοποιεί τα συμφέροντα της επισπεύδουσας».

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}