Τειρεσίας: ΤΣΕΚ στο ρίσκο των συναλλαγών για τις επιχειρήσεις

 15/07/2024    02 : 31 : 42
καρτες
75 / 100

Η Τειρεσίας έδωσε στη δημοσιότητα ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με πληροφορίες για τα Γραφεία Πίστης , το πώς λειτουργούν, πώς βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και χρηστικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες της.

1.Τι είναι το Γραφείο Πίστης (Credit Bureau);

Στη διεθνή βιβλιογραφία, το Γραφείο Πίστης (Credit Bureau ή Credit Reference Agency) ορίζεται ως ένα ιδιωτικό νομικό πρόσωπο, το οποίο επεξεργάζεται πληροφορίες πελατών ενός πιστωτή, προκειμένου να υποστηρίξει τους πιστωτές στη διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη. Η Διεθνής Τράπεζα / World Bank, ορίζει ως προϋπόθεση για το Γραφείο Πίστης την επεξεργασία τραπεζικών δεδομένων.

Ιστορικά, τα πρώτα Γραφεία Πίστης εμφανίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά την οικονομική κρίση του 1837, ενώ στην Ευρώπη εμφανίστηκαν λίγο αργότερα. Βασικός σκοπός των Γραφείων Πίστης ήταν η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ πιστωτών για το αξιόχρεο των πελατών, οι οποίοι λάμβαναν προϊόντα ή υπηρεσίες επί πιστώσει. Με την πάροδο του χρόνου, η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω των Γραφείων Πίστης κάλυψε πολλούς τομείς της οικονομίας, μηχανογραφήθηκε και αυτοματοποιήθηκε. Σήμερα, Γραφεία Πίστης λειτουργούν στις περισσότερες χώρες διεθνώς.

Σε όλες τις χώρες – μέλη της ΕΕ οι οποίες διαθέτουν τέτοιους μηχανισμούς, έχει αποδειχθεί ότι τα συστήματα ανταλλαγής δεδομένων πιστοληπτικής συμπεριφοράς δανειοληπτών έχουν συμβάλει με ουσιαστικό τρόπο στην ανάπτυξη και προστασία του θεσμού της τραπεζικής πίστης, τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου, την εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών και την ομαλή λειτουργία της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

2.Ποια είναι η χρησιμότητα ενός Γραφείου Πίστης;

Η παρουσία ενός Γραφείου Πίστης σε μία οικονομία επιλύει το σημαντικό πρόβλημα της ασυμμετρίας της πληροφόρησης μεταξύ του πιστωτή και του δανειολήπτη καθότι, κατά κανόνα, ο δανειολήπτης γνωρίζει καλύτερα το οικονομικό του προφίλ από τον πιστωτή, στον οποίο απευθύνεται για δανειοδότηση.

Μέσω ενός Γραφείου Πίστης, ο πιστωτής αποκτά ολοκληρωμένη πιστωτική εικόνα για το αξιόχρεο και την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη και μπορεί να παρέχει χορηγήσεις στους δανειολήπτες, όταν εκτιμά ότι έχουν την ικανότητα αποπληρωμής τους. Έτσι, αφενός ο πιστωτής μειώνει τον πιστωτικό κίνδυνο που διαχειρίζεται στο χαρτοφυλάκιο των χορηγήσεών του και αφετέρου προστατεύει τον δανειολήπτη από μια χορήγηση, την οποία δεν θα μπορεί να εξυπηρετήσει.

Ως εκ τούτου, σε μακροοικονομικό επίπεδο, αποφεύγεται ο υπερδανεισμός του ιδιωτικού τομέα.

Γενικότερα, τα Γραφεία Πίστης, ως Συστήματα Ανταλλαγής Δεδομένων, αποδεδειγμένα επιτελούν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της υποδομής του χρηματοπιστωτικού συστήματος και κατ’ επέκταση της οικονομίας μιας χώρας και για αυτό αποτελούν ένα από τους τρεις βασικούς πυλώνες ενός αποτελεσματικού οικονομικού συστήματος, συνεισφέροντας στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας.

Οι πληροφορίες στο Αρχείο ενός Γραφείου Πίστης είναι επικουρικού χαρακτήρα για τον πιστωτή και δεν τον υποχρεώνουν να πραγματοποιήσει ή όχι μια συναλλαγή. Τον βοηθούν όμως να λάβει μια πιο τεκμηριωμένη απόφαση.

Τα Γραφεία Πίστης δε βοηθούν όμως μόνο τους πιστωτές. Μέσω της γνώσης που παρέχουν στους δανειολήπτες για την οικονομική τους εικόνα και την πιστοληπτική τους ικανότητα, τους βοηθούν στον υπεύθυνο δανεισμό. Να δανείζονται, δηλαδή, βάσει των πραγματικών τους δυνατοτήτων και να διασφαλίζουν την συνεπή αποπληρωμή των υποχρεώσεων τους και κατ’ επέκταση να διατηρούν ένα υγιές οικονομικό προφίλ, αποφεύγοντας πιθανά μελλοντικά προβλήματα.

3.Ποιο είναι το αντικείμενο της Τειρεσίας;

H Τειρεσίας AE ιδρύθηκε το 1997 από το σύνολο σχεδόν των Τραπεζών που λειτουργούν στη χώρα, οι οποίες, εφαρμόζοντας τις διεθνείς πρακτικές των Γραφείων Πίστης, της ανέθεσαν την ανάπτυξη και διαχείριση Αρχείου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς.

Στην πορεία του χρόνου, η Τειρεσίας αναβάθμισε τις υποδομές της και το πληροφοριακό της σύστημα και εμπλούτισε τις πηγές των δεδομένων της, πάντα εφαρμόζοντας το πλαίσιο λειτουργίας και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των άλλων αρμόδιων φορέων. Από το 2014 προσφέρει υπηρεσίες για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και στις επιχειρήσεις, με την επιχειρηματική πλατφόρμα ΤΣΕΚ.

Σήμερα η Τειρεσίας παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες για την αξιολόγηση των πιστωτικών κινδύνων, τόσο στις τράπεζες και λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα, όσο και στις επιχειρήσεις. Αποτελεί το μοναδικό Γραφείο Πίστης στην Ελλάδα και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Γραφείων Πίστης ACCIS (www.accis.eu), με περισσότερα από 40 μέλη.

4.Ποιους στόχους εξυπηρετεί η λειτουργία της Τειρεσίας;

Στόχος μας είναι να παρέχουμε προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες πληροφόρησης που σχετίζονται με την πίστη, οι οποίες:

 • Αξιοποιούν τη δύναμη της πληροφορίας προς όφελος των ιδιωτών, των επιχειρήσεων και του χρηματοπιστωτικού συστήματος
 • Διευκολύνουν τον υπεύθυνο τραπεζικό δανεισμό
 • Συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, ενισχύοντας την τραπεζική πίστη και μειώνοντας τις επισφάλειες
 • Παρέχουν στις επιχειρήσεις εφόδια για να παίρνουν αποφάσεις που τους βοηθούν να αναπτυχθούν
 • Συμβάλλουν στην προστασία των ιδιωτών, των επιχειρήσεων και των χρηματοοικονομικών οργανισμών από την απάτη και το οικονομικό έγκλημα
 • Ενισχύουν την υγιή επιχειρηματικότητα και συμβάλουν στην ομαλή λειτουργία της αγοράς

5. Ποιες είναι οι αρχές λειτουργίας της Τειρεσίας;

Σεβόμαστε και προστατεύουμε τα δικαιώματα του πολίτη, σε κάθε στάδιο της διαχείρισης των δεδομένων που τον αφορούν, προσφέροντας κάθε δυνατή συνδρομή στην άσκηση των δικαιωμάτων του.
Συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία και όλους τους κανονισμούς που διέπουν την λειτουργία μας.
Εφαρμόζουμε πλήρως και με απόλυτη διαφάνεια τους κανόνες λειτουργίας μας.
Παρέχουμε αντικειμενικές και ακριβείς πληροφορίες, τις οποίες επικαιροποιούμε διαρκώς.
Εξασφαλίζουμε το αδιάβλητο του πληροφοριακού μας συστήματος, η πρόσβαση στο οποίο ελέγχεται με πολλαπλούς μηχανισμούς ασφαλείας.
Εστιάζουμε στον πελάτη και στην κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του.

6.Ποιο είναι το όφελος των υπηρεσιών της Τειρεσίας;

Το όφελος των υπηρεσιών της Τειρεσίας αφορά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, που εμπλέκονται με τον θεσμό της πίστης:

 • Τα πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες factoring & leasing, εταιρείες διαχείρισης καρτών, εταιρείες παροχής πιστώσεων, ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων, εταιρείες πληρωμών
 • Τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων
 • Την Τράπεζα της Ελλάδας
 • Τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις.

Μέσα από τα αρχεία δεδομένων της Τειρεσίας, διευκολύνεται η αξιολόγηση από τις Τράπεζες και τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων της πιστοληπτικής δυνατότητας των υφιστάμενων και δυνητικών δανειοληπτών, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου τους και την υποστήριξη της πιστωτικής επέκτασης. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει επίσης πρόσβαση στα δεδομένα της Τειρεσίας, για την παρακολούθηση της αγοράς και την άσκηση του εποπτικού της ρόλου.

Ταυτόχρονα, τα δεδομένα της Τειρεσίας εξυπηρετούν και τον ίδιο τον υποψήφιο δανειολήπτη, καθώς έχει, όποτε το ζητήσει, πλήρη εικόνα της πιστοληπτικής του ικανότητας και των υποχρεώσεων που μπορεί στην πραγματικότητα να αναλάβει βάσει των διαθέσιμων εισοδημάτων του, αποφεύγοντας την υπερχρέωση.

7.Τι δεδομένα τηρεί η Τειρεσίας και από πού προέρχονται;

Μπορείτε να δείτε τα αρχεία δεδομένων στην ιστοσελίδα της Τειρεσίας https://www.tiresias.gr/el/idiotes/poia-dedomena-tirountai/

8.Πώς νομιμοποιείται η Τειρεσίας να συγκεντρώνει αυτά τα στοιχεία;

Η Τειρεσίας, με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης για το έργο δημοσίου συμφέροντος που επιτελεί, έχει αναπτύξει τα αρχεία της διασφαλίζοντας πλήρως την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και με τις σχετικές εγκρίσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

9.Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούνται οι πληροφορίες στην Τειρεσίας;

Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων που τηρεί η Τειρεσίας στα αρχεία της διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία δεδομένων και έχει οριστεί από τον νόμο (αρ. 40 Ν. 3259/2004, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 70 Ν. 3746/2009 και το αρ. 4 Ν. 3816/2010 και ισχύει). Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους χρόνους τήρησης των δεδομένων του κάθε αρχείου, μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της Τειρεσίας https://www.tiresias.gr/el/nomothesia/

10.Πόσο αξιόπιστα είναι τα συστήματα της Τειρεσίας;

Το πληροφοριακό σύστημα της Τειρεσίας αποτελεί εδώ και χρόνια την πιο αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης πιστωτικών δεδομένων στην Ελλάδα. Η υψηλή ποιότητα και η ασφάλεια των υπηρεσιών διασφαλίζεται με τη συστηματική βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των λειτουργιών της εταιρείας. Παράλληλα, λαμβάνονται κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων. Αυτό επιβεβαιώνεται με την πιστοποίηση, από το 2003, με το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, μετά από αξιολόγηση από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Lloyd’s Register LRQA.

11.Τι ακριβώς είναι το Credit Report;

Το Credit Report είναι η πιστωτική σας εικόνα, τη δεδομένη στιγμή που τη ζητάτε, στην οποία αποτυπώνονται όλες οι χορηγήσεις σας στις τράπεζες και στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, είτε είστε ιδιώτης είτε επιχείρηση. Χορηγήσεις μπορεί να είναι δάνεια, πιστωτικές κάρτες, τρεχούμενοι λογαριασμοί με όριο, εγγυητικές επιστολές. Στο Credit Report εμφανίζονται τόσο οι δικές σας χορηγήσεις όσο και οι χορηγήσεις κάποιου άλλου δανειολήπτη, τις οποίες εγγυηθήκατε. Εμφανίζονται επίσης τυχόν πτωχεύσεις σας ή ακάλυπτες επιταγές που εκδόθηκαν από εσάς. Πρόκειται για μία αναλυτική έκθεση, η οποία παρουσιάζει τη συνολική σας οικονομική συμπεριφορά. Κατά πόσο, δηλαδή, αποπληρώνετε με συνέπεια τις οικονομικές σας υποχρεώσεις έναντι των πιστωτών σας ή των συναλλασσόμενων με εσάς.

12.Σε τι χρησιμεύει το Credit Report σας στην Τειρεσίας;

Ως Γραφείο Πίστης, η Τειρεσίας συλλέγει πληροφορίες από τους πιστωτές και άλλες πηγές και συνθέτει το Credit Report κάθε ιδιώτη και κάθε επιχείρησης. Δηλαδή, την πιστωτική σας εικόνα, είτε ως οφειλέτες/συνοφειλέτες, είτε ως εγγυητές/πάροχοι εξασφάλισης σε όλες τις τράπεζες και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων στην Ελλάδα. Το Credit Report αποστέλλεται στο πιστωτικό/χρηματοδοτικό ίδρυμα στο οποίο ο ιδιώτης ή η επιχείρηση έχει αιτηθεί χρηματοδότησης, κατόπιν σχετικού αιτήματος του ιδρύματος.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το Credit Report είναι εργαλείο μεγάλης σημασίας για τα πιστωτικά ιδρύματα, αφού τους παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την πιστοληπτική ικανότητα του υποψήφιου δανειολήπτη, ώστε, σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που διαθέτουν, να παίρνουν με περισσότερη σιγουριά αποφάσεις σε σχέση με το αίτημά σας για δανεισμό αλλά και να παρέχουν δάνεια με μικρότερο κόστος λόγω της μείωσης των επισφαλειών και με ευνοϊκότερους όρους σε δανειολήπτες που θα έχουν τη δυνατότητα αποπληρωμής.

Κάθε ιδιώτης ή επιχείρηση μπορεί να ζητήσει και να λάβει δωρεάν το Credit Report του στην Τειρεσίας. Μπορείτε να το ζητήσετε και να το λάβετε με email από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας https://www.tiresias.gr/el/idiotes/exypiretisi-koinou/

Το Credit Report σας βοηθά να έχετε καλύτερη εικόνα των οικονομικών σας συναλλαγών και των υποχρεώσεών σας. Παίρνοντας στα χέρια σας το πιστωτικό σας προφίλ, έχετε έναν οδηγό, ώστε να πορεύεστε με ασφάλεια στις σχέσεις σας με τα τραπεζικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα και να δανείζεστε στο μέτρο που θα μπορείτε να αντεπεξέλθετε μελλοντικά στις υποχρεώσεις σας.

13.Η χρησιμότητα της πιστωτικής εικόνας (Credit Report) για μία επιχείρηση (υπηρεσία Instant Credit ID)

Έχοντας την πιστωτική εικόνα ενός επιχειρηματία ή ιδιώτη πελάτη/ υποψήφιου πελάτη της, μέσω της υπηρεσίας Instant Credit ID της Τειρεσίας, μία επιχείρηση είναι σε θέση να περιορίζει τον πιστωτικό κίνδυνο που αναλαμβάνει σε περίπτωση που παρέχει δυνατότητα πίστωσης σε προϊόντα/υπηρεσίες της. Ταυτόχρονα όμως, της παρέχεται η ευκαιρία να κατανοήσει καλύτερα την οικονομική συμπεριφορά και τις δυνατότητες των πελατών της. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορεί να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στα αιτήματά τους, κτίζοντας μαζί τους σχέσεις εμπιστοσύνης και παράλληλα να εντοπίζει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες κι έτσι να αυξάνει το πελατολόγιό της.

14.Τι είναι το πιστωτικό σκορ; (credit score)

Το πιστωτικό σκορ είναι ένας τριψήφιος αριθμός που βαθμολογεί την πιστοληπτική σας ικανότητα (από το 1 μέχρι το 600). Οι δανειστές χρησιμοποιούν το πιστωτικό σας σκορ για να εκτιμήσουν εάν έχετε τη δυνατότητα αποπληρωμής μίας νέας πίστωσης, όπως στεγαστικά δάνεια, προσωπικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, ώστε κατ’ αρχήν να αποτραπεί η πιθανότητα υπερχρέωσης, αλλά και μέσω της μείωσης των επισφαλειών, να μειώνονται τα επιτόκια και το κόστος δανεισμού.

Το σκορ παράγεται με βάση το σύνολο των δεδομένων σας όπως εμφανίζονται στα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς της Τειρεσίας (ΣΑΥ-ΣΥΠ-ΣΣΧ) από χρηματοοικονομικά στατιστικά μοντέλα που το υπολογίζουν βάσει αποτίμησης της προηγούμενης πρόσφατης συναλλακτικής συμπεριφοράς σας. Είναι δε δυναμικό και αλλάζει κάθε φορά που αλλάζουν τα δεδομένα που σας αφορούν. Συνεπώς το σκορ αποτυπώνει την πιστοληπτική σας ικανότητα τη δεδομένη στιγμή που το αιτείται το πιστωτικό ίδρυμα ή εσείς.

Ενδεικτικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το σκορ είναι:

 • Οι καθυστερήσεις στην αποπληρωμή οφειλών από χορηγήσεις
 • Αδυναμία αποπληρωμής οικονομικών υποχρεώσεων
 • Η ύπαρξη δεδομένων αθέτησης οικονομικών υποχρεώσεων (ΣΑΥ)
 • Η συνέπεια στην πληρωμή οφειλών από χορηγήσεις
 • Η αύξηση των υπολοίπων χορηγήσεων

Το σκορ σας αξιολογείται από τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα που το αιτούνται όταν υποβάλλετε αίτημα για δανεισμό/πίστωση, τα οποία λαμβάνουν τη σχετική απόφαση για χορήγηση ή μη δανείου ή πίστωσης, σε συνδυασμό και με τις λοιπές πληροφορίες που διαθέτουν και την πολιτική χορηγήσεων που ακολουθούν. Επομένως, η συγκεκριμένη κάθε φορά βαθμολόγηση δεν συνεπάγεται μόνη της τη χορήγηση ή μη δανείου/πίστωσης.

15.Μπορώ να πληροφορηθώ το σκορ μου;

Μπορείτε να πληροφορηθείτε ανά πάσα στιγμή δωρεάν το σκορ σας μαζί με τις κυριότερες αιτίες διαμόρφωσής του, κάνοντας αίτημα ενημέρωσης για τα δεδομένα σας στην Τειρεσίας (άσκηση δικαιώματος πρόσβασης). Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα μας https://www.tiresias.gr/el/idiotes/exypiretisi-koinou/

16.Τι είναι το ΤΣΕΚ; (Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων)

Το ΤΣΕΚ είναι η πλατφόρμα της Τειρεσίας για τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου, η οποία τους προσφέρει on line πρόσβαση στα πλέον αξιόπιστα οικονομικά και επιχειρηματικά δεδομένα, που συλλέγονται καθημερινά στη βάση της. Ιδιαίτερα απλό στη χρήση του και με πολύ χαμηλό ετήσιο κόστος, το ΤΣΕΚ είναι ένα καθημερινό εργαλείο για τις επιχειρήσεις, ώστε να κερδίζουν χρόνο στη διαχείριση του ρίσκου των συναλλαγών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προλαμβάνοντας έγκαιρα πιθανούς κινδύνους. Έτσι μπορούν να διαμορφώσουν την πιστωτική τους πολιτική ανά συνεργασία και να επικεντρωθούν στην αύξηση του πελατολογίου και στην ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους με ασφάλεια.

Ποιος είναι ο στόχος του ΤΣΕΚ;
Στόχος του ΤΣΕΚ είναι η καθημερινή υποστήριξη των επιχειρήσεων στη διαχείριση του ρίσκου, συμβάλλοντας στην υγιή ανάπτυξή τους μέσα από την εξυγίανση των οικονομικών συναλλαγών, τον περιορισμό της απάτης, τη μείωση των επισφαλειών και την αύξηση του πελατολογίου τους.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}