Σωρεία σκανδάλων στην Attica Bank

 24/02/2024    06 : 53 : 47
attica bank 550x343 1
72 / 100

Η Attica bank με αρνητικά κεφάλαια, με πλαστές τιτλοποιήσεις NPEs, με σωρευμένες ζημιές 1,5 δισ. μιλάει για αξιοπιστία…

Μεταδίδει το bankingnews.gr

Μετά από πίεση που άσκησε το bankingnews θέτοντας το ερώτημα εάν τα κεφάλαια που επένδυσε η RINOA προήλθαν από την Attica bank μέσω ομολόγου… η Attica bank απάντησε ότι δεν προέβη σε ουδεμία χρηματοδότηση…

Άρα εξάγεται το συμπέρασμα, ότι η Ellington που εμφανίζεται ως RINOA (μια εταιρία άνευ αντικειμένου στην Κύπρο) την οποία συμβουλεύει μια τρίτη εταιρία η Ellington Solutions με έδρα την Ελλάδα … κάλυψε με ίδια μέσα την συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου του 2021 ύψους 240 εκατ ευρώ στην οποία συμμετείχε με στρατηγικό ποσοστό το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Μας προκάλεσε κατάπληξη το γεγονός ότι στην ανακοίνωση της Attica bank στις 4 Ιανουαρίου 2022 μιλάει για αξιοπιστία…
Η Attica bank έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια… με βάση το ύψος των πραγματικών ζημιών.

Πραγματοποίησε τιτλοποιήσεις NPEs που αποδείχθηκαν καταστροφή, έκρυψαν ζημιές 635 εκατ και επέστρεψαν στην τράπεζα…
Η Attica bank αναφέρει ότι λογιστικοποίησε ζημιές 300 εκατ από τις τιτλοποιήσεις…

Το πρώτο ερώτημα που εγείρεται είναι πως πραγματοποιήθηκαν τιτλοποιήσεις που εμπεριείχαν ζημιές και πως η προηγούμενη διοίκηση της Attica bank διατυμπάνιζε ως επιτυχία τις τιτλοποιήσεις NPEs.

Το δεύτερο ερώτημα είναι το εξής εάν οι ζημιές είναι μόνο 300 εκατ για τις τιτλοποιήσεις, μπορεί η Attica bank να ανακοινώσει την αξιολόγηση του καναδικού οίκου DBRS;
Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι οι ζημιές από τις τιτλοποιήσεις είναι 635 εκατ..
Εάν είναι 300 εκατ η ζημιά τότε γιατί δεν εντάχθηκαν οι τιτλοποιήσεις στον Ηρακλή 2;

Το τρίτο ερώτημα είναι το εξής
Ο Θεόδωρος Πανταλάκης ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Attica bank όταν πραγματοποιούσε τις τιτλοποιήσεις για τα NPEs ήξερε ότι χωρίς κρατική εγγύηση είναι λογιστική απάτη.
Άρα γιατί τόσο καιρό εμφανιζόταν η Attica bank ότι εξυγιαίνεται και τελικά βρέθηκε με NPEs 65,97%…που σημαίνει 1 με 1,1 δισεκ NPEs.

Οι παρελθούσες τιτλοποιήσεις ήταν μια αποτυχία, ήταν απάτη γιατί απέκρυψαν το πρόβλημα…και η Attica bank ανέθεσε ξανά σε εξωτερικούς συμβούλους τη μελέτη και υποβολή Σχεδίου Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων («NPE Strategy»).

Κατά τα άλλα η Attica bank μιλάει για αξιοπιστία…

Τι ανέφερε η Attica bank στην επιστολή στις 4 Ιανουαρίου 2023

Θέμα: Ενημέρωση Επενδυτικού Κοινού

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα»), σε συνέχεια των από 16-12-2022 και 30-12-2022 ανακοινώσεων της γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Α. Στην πραγματοποιηθείσα στις 30-12-2022 Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε ομόφωνα από τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι εκπροσωπούσαν ποσοστό 98,02% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μέτοχων, και με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων μέχρι ποσού € 473.346.868,50.
Αναφορικά με την έκδοση των νέων μετοχών προετοιμάζεται ήδη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιεύτηκε στις 17-11-2022 και το οποίο αφορούσε την εισαγωγή των τίτλων καθώς και των μετοχών που προέκυψαν από την μετατροπή των τίτλων στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC»).
Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν της έγκρισης του από αυτή θα δημοσιευτεί προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.
Στο Συμπλήρωμα θα περιληφθεί το σύνολο των εταιρικών πληροφοριών και γεγονότων που έχουν ενδιαμέσως εμφιλοχωρήσει σε συμπλήρωση ή τροποποίηση του άνω Ενημερωτικού Δελτίου, οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

– Την έγκριση επικαιροποιημένου Επιχειρηματικού Πλάνου ετών 2022 – 2025 (Business Plan 2022 – 2025) με ενσωματωμένο το σχέδιο αποκατάστασης κεφαλαιακής επάρκειας (Capital Plan), το οποίο έχει ήδη υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος («ΤτΕ»).
Σημειώνεται ότι η Τράπεζα ανέθεσε ήδη σε εξωτερικούς συμβούλους τη μελέτη και υποβολή Σχεδίου Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων («NPE Strategy»).
Όπως αναφέρεται στο άνω Ενημερωτικό Δελτίο (και μέχρι σήμερα δεν υφίσταται καμία αλλαγή στην ενημέρωση), στην Τράπεζα κοινοποιήθηκε η από Σεπτεμβρίου 2022 επιστολή των Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ΤΜΕΔΕ και Ellington Solutions A.Ε. (από κοινού με την Rinoa Ltd, ως επενδυτικό όχημα το οποίο συμβουλεύει η Ellington Sollutions Α.Ε., οι «Βασικοί Μέτοχοι») για την κατ’ αρχήν συμφωνία αναφορικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, στις βασικές αρχές της οποίας περιλαμβάνεται η λογιστικοποίηση ζημιών ποσού €300 εκατ. ευρώ συνολικά για τις τιτλοποιήσεις της Τράπεζας.
Η παραδοχή αυτή λαμβάνεται υπ’ όψη και στο επικαιροποιημένο Business Plan 2022 – 2025.

– Την ενσωμάτωση των οικονομικών αποτελεσμάτων Γ’ τρίμηνου 2022.

– Το νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με αναμενόμενο χρόνο ολοκλήρωσης το Α’ τρίμηνο 2023.
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στις 16-12-2022 (και επίσης μέχρι σήμερα δεν υφίσταται καμία αλλαγή στην ενημέρωση), στην Τράπεζα κοινοποιήθηκε η από 15-12-2022 επιστολή των Βασικών Μετόχων απευθυνόμενη στην ΤτΕ προς ενημέρωση και αξιολόγηση, ληφθείσα σε συνέχεια της από 21-11-2022 επιστολής της ΤτΕ, και η οποία αναφέρεται στη συμμετοχή τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Β. Η υλοποίηση των πράξεων και διαδικασιών κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας, μετά και τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 30-12-2022, εξελίσσεται κατά το σχεδιασμό και κατά τα προβλεπόμενα στο νομοκανονιστικό πλαίσιο.

Γ. Τέλος η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, με αφορμή μεμονωμένα δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής της εταιρείας Rinoa LTD στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που έλαβε χώρατο 2021, ότι η Τράπεζα δεν προέβη σε καμία χρηματοδότηση προς οιοδήποτε πρόσωπο, το προϊόν της οποίας να προοριζόταν και να χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη κεφαλαίων της προαναφερθείσας αύξησης.
Πάγια τακτική της Τράπεζας είναι η άμεση ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, με εγκυρότητα και υπευθυνότητα, για
οποιαδήποτε εξέλιξη αφορά τις δραστηριότητές της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις των οργάνων της.
Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα παρακαλεί το επενδυτικό κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό στη λήψη πληροφόρησης και να ελέγχει και αξιολογεί τις πηγές αυτής και την αξιοπιστία τους

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}