Πρόταση επίλυσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

 13/04/2024    11 : 00 : 15
foroi tax taxes forologia
67 / 100

Πρόταση επίλυσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

Toυ Γιώργου Δαλιάνη με τη συνεργασία της Βασιλικής Ηλιοπούλου και της Νίκης Χατζοπούλου*

Από το έτος 2020 (άρθρο 16 του άρθρο του Ν. 4714/2020) συστήθηκε η Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης των εκκρεμών φορολογικών διαφορών ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων με τριπλό στόχο: την ταχεία επίλυση των διαφορών αυτών, την αποσυμφόρηση της διοικητικής δικαιοσύνης, και την τόνωση των φορολογικών εσόδων. Η διαδικασία αυτή είναι διαφορετική από τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών (ν. 4738/2020) που αφορά οφειλές προς Τράπεζες, Δημόσιο και ασφαλιστικούς φορείς.

Ήδη με τον ν. 5073/2023 δόθηκε παράταση στην αρμοδιότητά της μέχρι την 30.6.2024. Το αίτημα μπορεί να αφορά σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον των Διοικητικών δικαστηρίων (Πρωτοδικεία, Εφετεία και Συμβούλιο της Επικρατείας) έως τις 29 Ιουνίου 2024. Δηλαδή θα πρέπει να έχει ήδη ασκηθεί η προσφυγή ή έφεση ή αίτηση αναίρεσης ενώπιον των δικαστηρίων. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να έχουν ακολουθηθεί όλα τα προηγούμενα βήματα (εμπρόθεσμη ενδικοφανής προσφυγή, εμπρόθεσμη δικαστική προσφυγή), γι’ αυτό και είναι σημαντικό, όταν προκύπτει ένας φορολογικός καταλογισμός (π.χ. κατόπιν φορολογικού ελέγχου από ΔΟΥ, ΕΛΚΕ, ΣΔΟΕ, ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΕΠ) να ακολουθούνται από τον φορολογούμενο οι νόμιμες διαδικασίες, ώστε να μην απωλέσει μελλοντικά κάποιο δικαίωμά του.

Με την υπ. Αριθ. 127519 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ Β’ 4939) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών έγινε καθορισμός των θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής.

Οι ισχυρισμοί που περιοριστικά μπορεί να προβληθούν παραδεκτά με την αίτηση εξώδικης επίλυσης είναι οι εξής:

α) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω παρόδου του χρόνου εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα προς καταλογισμό αυτών.

β) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.

γ) Εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου ή προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού σφάλματος.

δ) Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν γίνει δεκτά από τη νομολογία του ΣτΕ.

ε) Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων γενικώς, δυνάμει της παρ. 8.

Η Επιτροπή εξετάζει τα νομικά θέματα με βάση τη νομολογία και την πάγια πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης και επί αυτών λαμβάνει θέση κάνοντας αποδεκτούς ή απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς του αιτούντος. Όσον αφορά την περίπτωση (ε) περί μείωσης του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίμων η Επιτροπή αποφασίζει θετικά και κάνει πρόταση περί μείωσης, σύμφωνα με τον νόμο, την οποία ο φορολογούμενος είτε αποδέχεται είτε απορρίπτει.

Για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των Επιτροπών, η δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του αρμοδίου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου αναστέλλεται. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία.

Σε περίπτωση αποδοχής από τον αιτούντα, το πρακτικό εξώδικης επίλυσης είναι εκτελεστός τίτλος και το αναγραφόμενο σε αυτό ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο. Το ως άνω πρακτικό επιλύει αμετάκλητα την εκκρεμή διαφορά και δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο βοήθημα ή μέσο, εφόσον επί του συνολικού ποσού που προκύπτει για τον φορολογούμενο, καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή του και χωρήσει νομίμως η εξόφληση του συνόλου αυτού, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

Η βέλτιστη λύση είναι, εφόσον υπάρχει η ταμιευτική δυνατότητα, να εξοφληθεί το 100% σε μία δόση, ώστε να επιτευχθεί η έκπτωση για τους πρόσθετους φόρους, τους τόκους, τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα σε ποσοστό 75%. Επισημαίνεται ότι εάν δεν καταβληθούν δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει η καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, και τα καταβληθέντα ποσά θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν έναντι της οφειλής του αρχικού τίτλου, ο οποίος βεβαιώνεται εκ νέου ως δημόσιο έσοδο.

Παραδείγματα:

1) πρόστιμο ΚΦΔ για αλλοίωση φορολογικού μηχανισμού ποσού 20.000 ευρώ μειώνεται σε 5.000 €

2) φόρος εισοδήματος που αφορά το έτος 2017 ποσού 50.000 ευρώ που επιβαρύνεται με πρόστιμο του άρθρου 25 ΚΦΔ 25.000 ευρώ πλέον προσαυξήσεις ποσού 26.280,00 ευρώ, σύνολο οφειλής 101.280,00 ευρώ μειώνεται σε ποσό 56.250 ευρώ.

Βλέπουμε ότι η Επιτροπή έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και για τον λόγο αυτό έχει παραταθεί επανειλημμένα η αρμοδιότητά της. Αποτελεί την ενδεδειγμένη επιλογή για υποθέσεις που έχουν προβληθεί οι ισχυρισμοί που αναφέραμε παραπάνω, αλλά και για υποθέσεις στις οποίες ο φορολογούμενος επιθυμεί να συμβιβαστεί. Το σημείο κλειδί είναι ότι στις περιπτώσεις συμβιβασμού προκύπτει όφελος και για τις δύο πλευρές, καθώς αφενός το Δημόσιο εξασφαλίζει άμεσα έσοδα και αφετέρου ο φορολογούμενος επωφελείται μεγάλης έκπτωσης σε σχέση με την αρχική οφειλή.

 

*O Γιώργος Δαλιάνης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Artion Α.Ε. & ιδρυτής του Ομίλου Artion, Οικονομολόγος Φοροτεχνικός.

Η κα Βασιλική Ηλιοπούλου είναι πρώην Γενική Διευθύντρια Φορολογικής Διοίκησης και συνεργάτης της ARTΙON A.E.

H Νίκη Χατζοπούλου είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω LL.Μ. & Διαμεσολαβήτρια, συνεργάτης της Artion Α.Ε.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}