Πληρώνουν τα κορόιδα: Ζημιές δεκάδων εκατομμύριων στην Attica Bank από τις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων

Δευτέρα 03/06/2023    05 : 53 : 22
attica bank 550x343 1
64 / 100

Σε νέα αύξηση κεφαλαίου υπέρ Δημοσίου, λόγω ενεργοποίησης των διατάξεων του άρθρου 27Α του νόμου 4172/2013, γνωστού ως νόμου Χαρδούβελη, θα προχωρήσει η Attica Bank, κατά τους επόμενους μήνες, μετά τις νέες μεγάλες ζημιές, τις οποίες έγραψε, λόγω προβλέψεων απομείωσης για -σταδιακή- εξυγίανση του ισολογισμού της.

Η τράπεζα έκλεισε τη χρήση 2022 με προ προβλέψεων ζημιές 38,47 εκατ. ευρώ και προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους, ύψους 307 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, σχηματίστηκαν προβλέψεις 7,2 εκατ. ευρώ για απομείωση λοιπών στοιχείων ενεργητικού και 3,4 εκατ. ευρώ για κόστος αποχώρησης προσωπικού. Έτσι, οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 386,5 εκατ. ευρώ και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (deferred tax credit- DTC) σε 214,25 εκατ. ευρώ.

Μεταδίδει το euro2day.gr

Όπως αναφέρεται στις λογιστικές καταστάσεις, ως αποτέλεσμα της ζημιάς χρήσης, ενεργοποιούνται εκ νέου οι διατάξεις του άρθρου 27Α του νόμου Χαρδούβελη. Με την ενεργοποίηση διενεργείται μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου.

Το ποσό που θα κληθεί να συμψηφίσει το Δημόσιο μπορεί να φθάσει ως 62 εκατ. ευρώ (σ.σ. το 29% των 214 εκατ. ευρώ). Η κάλυψη του ειδικού αποθεματικού θα διενεργηθεί από το Δημόσιο με μετρητά ή ομόλογα, ενώ θα λάβει δωρεάν παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης (warrants), οι οποίοι αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το 100% της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης.

Θα είναι η τρίτη ενεργοποίηση DTC για την Attica, ανεβάζοντας σε περίπου 230 εκατ. ευρώ το «ζεστό» χρήμα, με το οποίο υποκαθιστά άυλο εποπτικό κεφάλαιο το Δημόσιο.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους της τράπεζας μειώθηκαν, πέρσι κατά 10,6% (40,6 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 5,67 εκατ. ευρώ και το σύνολο των λειτουργικών εσόδων σε 47,3 εκατ. ευρώ.

Τα λειτουργικά έξοδα εκτινάχθηκαν σε 85,8 εκατ. ευρώ περιλαμβάνουν, όμως, σύμφωνα με τη διοίκηση, στο λογαριασμό «γενικά λειτουργικά έξοδα» μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες, ύψους 15,1 εκατ. ευρώ. Δαπάνες που αφορούσαν σε ενέργειες στο πλαίσιο υλοποίησης της συμφωνίας μετόχων και μετασχηματισμού της τράπεζας.

Οι ζημιές για Metexelixis και Astir1
Έτσι, σε επίπεδο προ προβλέψεων αποτελεσμάτων οι ζημιές ανήλθαν σε 38,47 εκατ. ευρώ και εκτινάσσονται σε ζημιές μετά από φόρους 386,6 εκατ. ευρώ, λόγω των προβλέψεων. Οι σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν στις 31/12/2022 σε 407 εκατ. ευρώ (330 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2021), με το συντελεστή κάλυψης σε 59,09%, ενώ η συνολική απομείωση για απαιτήσεις από τιτλοποιήσεις ανήλθε σε 238 εκατ. ευρώ από μόλις 4 εκατ. ευρώ.

Από τα 307 εκατ. ευρώ πρόσθετες προβλέψεις τα 271,5 εκατ. ευρώ αφορούν σε Astir 1 και Metexelixis για τα οποία βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία πώλησης και διερεύνηση ενδιαφέροντος. Στις 11 Απριλίου η τράπεζα επαναπόκτησε τις ομολογίες junior notes της τιτλοποίησης Metexelixis, καταβάλλοντας τίμημα 36 εκατ. ευρώ.

Για την τιτλοποίηση Omega η τράπεζα διενήργησε εσωτερική άσκηση αποτίμησης από την οποία προέκυψε μείωση στην εύλογη αξία των senior notes ομολογιών της έκδοσης κατά περίπου 10 εκατ. ευρώ.

Που διαμορφώθηκαν οι κεφαλαιακοί δείκτες
Λόγω των μεγάλων ζημιών, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας δοκιμάστηκαν (-1,95% στις 31/12/2022 ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας). Το γεγονός ότι το ΤΧΣ είχε καταθέσει την αναλογία συμμετοχής του στην ΑΜΚ, ύψους 329 εκατ. ευρώ, σε ενεχυρασμένο λογαριασμό της Attica στην TτE λειτούργησε ως δίχτυ ασφαλείας κατά την ενδιάμεση περίοδο ως την ΑΜΚ.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου κατά 473,3 εκατ. ευρώ, οι κεφαλαιακοί δείκτες της 31ης Δεκεμβρίου (σ.σ. pro forma βάση) διαμορφώνονται ως εξής: CET1 15,07% και συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 19,18%.

Άλλες 30 μ.β. θα προσθέσει στα κεφάλαια η πώληση ακινήτων
Επιπρόσθετα, η διοίκηση της τράπεζας προβλέπει την πώληση των επενδυτικών της ακινήτων, με εκτιμώμενη θετική επίδραση σε δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας 30 μονάδων βάσης.

Ο αριθμός προσωπικού κατά την 31/12/2022 ανήλθε σε 600 εργαζομένους (31/12/2021: 710 εργαζόμενοι). Με το νέο πρόγραμμα εθελουσίας του περασμένου Μαρτίου αποχώρησαν 24 εργαζόμενοι. Το κόστος ανήλθε σε 2,3 εκατ. ευρώ και η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση σε 1 εκατ. ευρώ.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}