Οι νέοι όροι ταξινόμησης για την επόμενη 3ετία

 20/07/2024    07 : 28 : 15
αυτοκινητα
72 / 100

Τους νέους όρους και τις προϋποθέσεις για την ταξινόμησης αυτοκινήτων και φορτηγών για τα έτη 2023, 2024 και 2025 παρουσίασε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξαιτίας των νέων ευρωπαϊκών κανονισμών που τίθενται σε ισχύ.

Αρχικά απαγορεύεται από την 1η Ιουλίου 2023 να ταξινομηθούν αυτοκίνητα που δεν έχουν την αποδεκτή ηχοστάθμη που ορίζει η Β’ φάση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 540/2014.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 απαγορεύεται να ταξινομούνται αυτοκίνητα που δεν φέρουν το σύστημα ακουστικής προειδοποίησης οχημάτων (AVAS).

Αλλαγές όμως έχουμε και από την 1η Ιανουαρίου 2024 στα επαγγελματικά οχήματα με κινητήρες διπλού καυσίμου.

Από την 1η Ιουλίου 2024 αλλάζουν επίσης τα πάντα και στα βαρέα ρυμουλκούμενα κατηγορίας Ο3 και Ο4 καθώς επηρεάζουν τις εκπομπές CO2.

Επίσης από 1η Ιανουαρίου 2025 αλλάζουν τα δεδομένα και στα βαρέα φορτηγά για λόγους που αφορούν στον προσδιορισμό των εκπομπών CΟ2 αλλά και στην κατανάλωση καυσίμου.

Ειδικότερα η εγκύκλιος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναγράφει ότι: «1.Από 1/7/2023, λόγω του (α) σχετικού κανονισμού, οι αρμόδιες για την ταξινόμηση των οχημάτων Υπηρεσίες, για λόγους που αφορούν στην αποδεκτή ηχοστάθμη (φάση Β του καν. (ΕΕ) 540/2014), θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των νέων (καινούργιων) οχημάτων κατηγορίας Ν2 δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 48 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 και απαγορεύουν την ταξινόμηση και τη θέση σε λειτουργία των εν λόγω οχημάτων, εφόσον αυτά δεν συμμορφώνονται με την φάση Β του κανονισμού (ΕΕ) 540/2014.

Ένα όχημα τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται με τη φάση Β του κανονισμού (ΕΕ) 540/2014 εφόσον στο αντικείμενο «1/1A R51, 540/2014, 70/157 138R» του Τεχνικού Αρχείου Οχημάτων (ΤΑΟ), αναγράφεται ο κανονισμός (ΕΕ) 540/2014 ή μεταγενέστερος αυτού, με την ένδειξη Β ή μεταγενέστερο αυτού, δηλαδή 540/2014Β.

Επίσης, ένα όχημα κατηγορίας Ν2 τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται με τη φάση Β του κανονισμού (ΕΕ) 540/2014, εφόσον, στο αντικείμενο «1/1A R51, 540/2014, 70/157 138R» του ΤΑΟ, αναγράφεται ο κανονισμός (ΕΕ) 540/2014 ή ο κανονισμός (ΟΕΕ/ΗΕ) 51R03 ή μεταγενέστερος αυτών και οι εκπομπές θορύβου «εν κινήσει» [σημείο: «Θόρυβος εν κινήσει dB(A) (Α.Δ. 1)»], δεν υπερβαίνουν τα 75 dB(A) (στην περίπτωση που η ονομαστική ισχύς κινητήρα ≤ 135 kW ) ή τα 76 dB(A) (στην περίπτωση που η ονομαστική ισχύς κινητήρα > 135 kW).

2.Από 1/9/2023, λόγω του (α) σχετικού κανονισμού, οι αρμόδιες για την ταξινόμηση των οχημάτων Υπηρεσίες, για λόγους που αφορούν στο σύστημα ακουστικής προειδοποίησης οχήματος (AVAS), θεωρούν ότι, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των νέων (καινούργιων) οχημάτων, δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 48 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 και απαγορεύουν την ταξινόμηση και τη θέση σε λειτουργία των εν λόγω οχημάτων, εφόσον τα εν λόγω οχήματα δεν συμμορφώνονται προς την απαίτηση: «Οποιαδήποτε λειτουργία παύσης (μηχανισμός που επιτρέπει στον οδηγό να διακόψει τη λειτουργία του συστήματος AVAS) απαγορεύεται».

Υπενθυμίζουμε ότι το AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) (σύστημα ακουστικής προειδοποίησης οχήματος), παράγει αυτόματα έναν ήχο στο κατώτατο εύρος ταχυτήτων του οχήματος από την εκκίνηση έως και περίπου τα 20 km/h και κατά την οπισθοπορεία και εγκαθίσταται σε ηλεκτρικά οχήματα (ήτοι οχήματα: αμιγώς ηλεκτρικά, υβριδικά ηλεκτρικά, κυψέλης καυσίμου, υβριδικά κυψέλης καυσίμου) των κατηγοριών Μ και Ν που μπορούν να κινηθούν σε κανονική πορεία, σε οπισθοπορεία ή με μία τουλάχιστον σχέση μετάδοσης κίνησης εμπρός, χωρίς τη λειτουργία κινητήρα εσωτερικής καύσης. Εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης που λειτουργεί εντός του εύρους ταχυτήτων του εν λόγω οχήματος, το σύστημα AVAS δεν παράγει ήχο.

Ένα όχημα τεκμαίρεται ότι, συμμορφώνεται προς την ανωτέρω απαίτηση, εφόσον στο αντικείμενο «1/1A R51, 540/2014, 70/157 138R» (για Μ2, Μ3 «70/157 Ηχοστάθμη») του ΤΑΟ, αναγράφεται ο κανονισμός (ΟΕΕ/ΗΕ) 138R01 ή μεταγενέστερος αυτού.

Ένα όχημα τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται προς την ανωτέρω απαίτηση, εφόσον στο αντικείμενο «1/1A R51, 540/2014, 70/157 138R» (για Μ2, Μ3 «70/157 Ηχοστάθμη») του ΤΑΟ, αναγράφεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/839 ή μεταγενέστερος αυτού και υπάρχει ως Παρατήρηση ότι ικανοποιούνται οι διατάξεις του Τμήματος IV του Παραρτήματος VIII του ανωτέρω κανονισμού ΕΕ.

Εξαιρούνται της υποχρέωσης να φέρουν σύστημα AVAS, οχήματα που πληρούν τα συνολικά επίπεδα θορύβου της παραγράφου 6.2.8 του κανονισμού (ΟΕΕ/ΗΕ) αριθ. 138 με περιθώριο + 3 dB(Α). Οι απαιτήσεις του κανονισμού (ΟΕΕ/ΗΕ) αριθ. 138 που ορίζονται στην παράγραφο 6.2.8 για τριτοοκταβικές ζώνες καθώς και στην παράγραφο 6.2.3 για τη μετατόπιση συχνότητας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.4, δεν θα πρέπει να ισχύουν για τα εν λόγω οχήματα.

3.Από 1/1/2024, λόγω του (β) σχετικού κανονισμού, οι αρμόδιες για την ταξινόμηση των οχημάτων Υπηρεσίες, για λόγους που αφορούν στις εκπομπές των νέων (καινούργιων) βαρέων επαγγελματικών οχημάτων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του καν. (ΕΕ) 595/2009, και είναι εφοδιασμένα με κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης, κινητήρες διπλού καυσίμου τύπου 1Α και κινητήρες διπλού καυσίμου τύπου 1B (σε τρόπο λειτουργίας διπλού καυσίμου), θεωρούν ότι, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που εκδίδονται για τα εν λόγω οχήματα, δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 48 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 και απαγορεύουν την ταξινόμηση και τη θέση σε κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων, εφόσον δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του χαρακτήρα Ε του καν. (ΕΕ) 2019/1939.

Ένα όχημα τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται προς τις ανωτέρω απαιτήσεις, εφόσον στο αντικείμενο «41A 582/2011» του ΤΑΟ, αναγράφεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/1939 ή μεταγενέστερος αυτού ακολουθούμενος από τον χαρακτήρα Ε.

Υπενθυμίζεται ότι, ως βαρέα επαγγελματικά οχήματα νοούνται τα οχήματα της κατηγορίας M1, M2, N1 και N2, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2007/46/ΕΚ, με μάζα αναφοράς άνω των 2610 kg και όλα τα οχήματα με κινητήρα των κατηγοριών M3 και N3. Εξαιρούνται τα οχήματα, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2007.3

4.Από 1/7/2024, λόγω του (γ) σχετικού κανονισμού, οι αρμόδιες για την ταξινόμηση των οχημάτων Υπηρεσίες, για λόγους που αφορούν στην επίδραση των (καινούργιων) βαρέων ρυμουλκουμένων, κατηγορίας Ο3 και Ο4 στις εκπομπές CO2, στην κατανάλωση καυσίμου, στην κατανάλωση ενέργειας και στην αυτονομία μηδενικών εκπομπών των μηχανοκίνητων οχημάτων, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης για οχήματα με έγκριση τύπου ή οι μεμονωμένες εγκρίσεις που εκδίδονται για τα εν λόγω οχήματα δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 48 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 και απαγορεύουν την ταξινόμηση και τη θέση σε κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων, εφόσον δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1362 .

Εξαιρούνται:

– οχήματα με αμάξωμα άλλο από «κλειστό αμάξωμα» [«κλειστό αμάξωμα»: κλειστή υπερκατασκευή ενσωματωμένη στο πλαίσιο του οχήματος, η οποία καλύπτει τα εμπορεύματα που μεταφέρονται και για την οποία τα αποδοθέντα ψηφία που χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση των κωδικών του αμαξώματος είναι 03, 04, 05, 06 ή 32, σύμφωνα με το παράρτημα III πίνακας 3 του καν. (ΕΕ) 2018/858]·

– οχήματα με μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα μικρότερη από 8000 kg·

– οχήματα με περισσότερους από τρεις άξονες·

– ρυμουλκούμενα ζεύξης συρμού με ράβδο έλξης και ημιρυμουλκούμενα ζεύξης συρμού·

– ανεξάρτητα τροχοφορεία·

– οχήματα που υπερβαίνουν τις μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις που καθορίζονται στο παράρτημα XIII τμήμα Ε του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/535 της Επιτροπής·

– οχήματα με κινητήριους άξονες·

– ρυμουλκούμενα με άκαμπτο ράβδο έλξης.

Ένα όχημα τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται προς τις ανωτέρω απαιτήσεις, εφόσον στο αντικείμενο «41B 595/2009» του ΤΑΟ, αναγράφεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2022/1362 ή μεταγενέστερος αυτού και στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή στην επιμέρους (μεμονωμένη) έγκριση (σημεία 49.1 και 49.4) αναγράφεται το «Κρυπτογραφικό κλειδί του φακέλου αρχείων κατασκευαστή» και το «Κρυπτογραφικό κλειδί του φακέλου πληροφοριών πελάτη», αντίστοιχα.

5.Από 1/7/2024, λόγω του (δ) σχετικού κανονισμού, οι αρμόδιες για την ταξινόμηση των οχημάτων Υπηρεσίες, για λόγους που αφορούν στον προσδιορισμό των εκπομπών CO2 και στην κατανάλωση καυσίμου από τα (καινούργια) μεσαία φορτηγά και βαρέα φορτηγά, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που εκδίδονται για τα εν λόγω οχήματα, δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 48 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 και, για λόγους που σχετίζονται με εκπομπές, απαγορεύουν την ταξινόμηση και τη θέση σε κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων, που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2022/1379.

Ο ανωτέρω περιορισμός αφορά:

α) Βαρύ φορτηγό:

– Συμπαγές φορτηγό ή ελκυστήρα με «μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος» που υπερβαίνει τα 7400 kg έως 7500 kg.

β) Μεσαίο φορτηγό:

– RWD / 4 × 2 Συμπαγές φορτηγό ή ελκυστήρας.

– RWD / 4 × 2 Ημιφορτηγό.

Σημειώσεις:

– Οι περιορισμοί του καν. (ΕΕ) 2017/2400 συνεχίζουν να ισχύουν.

– Σε περίπτωση εγκρίσεων τύπου οχημάτων σε πολλαπλά στάδια ή μεμονωμένων εγκρίσεων μεσαίων και βαρέων φορτηγών, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε βασικά φορτηγά.

– Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε οχήματα παντός εδάφους, οχήματα ειδικού σκοπού και οχήματα παντός εδάφους ειδικού σκοπού, όπως ορίζονται, αντίστοιχα, στο παράρτημα I μέρος Α σημεία 2.1, 2.2 και 2.3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Ορισμοί:

«μεσαίο φορτηγό»: όχημα της κατηγορίας N2, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο

ii) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858, με μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος που κυμαίνεται από 5000 έως 7400 kg·
«βαρύ φορτηγό»: όχημα της κατηγορίας N2, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858, με μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος που υπερβαίνει τα 7400 kg, και όχημα της κατηγορίας N3, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii) του εν λόγω κανονισμού·

«συμπαγές φορτηγό»: “φορτηγό” όπως ορίζεται στο μέρος Γ σημείο 4.1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858, εκτός από τα φορτηγά που έχουν σχεδιαστεί ή κατασκευαστεί για την έλξη ημιρυμουλκούμενου·

«ελκυστήρας»: “όχημα έλξης ημιρυμουλκούμενου” όπως ορίζεται στο μέρος Γ σημείο 4.3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858·

«ημιφορτηγό»: “ημιφορτηγό” όπως ορίζεται στο μέρος Γ σημείο 4.2 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858·

RWD = Μονός κινητήριος άξονας ο οποίος δεν είναι ο εμπρόσθιος άξονας.

Ένα όχημα τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται προς τις ανωτέρω απαιτήσεις, εφόσον στο αντικείμενο «41Β 2017/2400» του ΤΑΟ, αναγράφεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/1379 ή μεταγενέστερος.

6.Από 1/1/2025, λόγω του (δ) σχετικού κανονισμού, οι αρμόδιες για την ταξινόμηση των οχημάτων Υπηρεσίες, για λόγους που αφορούν στον προσδιορισμό των εκπομπών CO2 και στην κατανάλωση καυσίμου από τα (καινούργια) βαρέα λεωφορεία, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης για οχήματα με έγκριση τύπου δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 48 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858, και απαγορεύουν την ταξινόμηση και τη θέση σε κυκλοφορία, για οχήματα με έγκριση τύπου και οχήματα που έχουν λάβει επιμέρους έγκριση, εφόσον δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2022/1379.

Τα οχήματα στα οποία εφαρμόζεται ο ανωτέρω περιορισμός είναι τα πρωτογενή, τα ενδιάμεσα και τα πλήρη ή ολοκληρωμένα «βαρέα λεωφορεία» (“βαρύ λεωφορείο”: όχημα της κατηγορίας M3, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858, με μέγιστη τεχνικώς αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος που υπερβαίνει τα 7500 kg) με

Εξαιρούνται οχήματα παντός εδάφους, οχήματα ειδικού σκοπού και οχήματα παντός εδάφους ειδικού σκοπού, όπως ορίζονται, αντίστοιχα, στο παράρτημα I μέρος Α σημεία 2.1, 2.2 και 2.3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Ορισμοί:

«πρωτογενές όχημα»: βαρύ λεωφορείο σε κατάσταση εικονικής συναρμολόγησης που καθορίζεται για σκοπούς προσομοίωσης, για το οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα και οι πληροφορίες εισόδου που ορίζονται στο παράρτημα III·

«ενδιάμεσο όχημα»: κάθε περαιτέρω ολοκλήρωση πρωτογενούς οχήματος κατά την οποία προστίθεται και/ή τροποποιείται υποσύνολο δεδομένων και πληροφοριών εισόδου, όπως ορίζονται για το πλήρες ή ολοκληρωμένο όχημα σύμφωνα με τους πίνακες 1 και 3α του παραρτήματος III·

«ολοκληρωμένο όχημα»: όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 26 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858·

«πλήρες όχημα»: όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 27 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/858.

Ένα όχημα τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται προς τις ανωτέρω απαιτήσεις, εφόσον στο αντικείμενο «41Β 2017/2400» του ΤΑΟ, αναγράφεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/1379 ή μεταγενέστερος.

7.Από 1/1/2025, λόγω του (ε) σχετικού κανονισμού, οι αρμόδιες για την ταξινόμηση των οχημάτων Υπηρεσίες, λόγω εφαρμογής του περιβαλλοντικού σταδίου Euro 5+ στα (καινούργια) οχήματα των κατηγοριών L2e-U, L3e, L4e, L5e, L6e-B και L7e θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης για οχήματα με έγκριση τύπου δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 43 του κανονισμού (ΕΕ) 168/2013, και απαγορεύουν την ταξινόμηση και τη θέση σε κυκλοφορία, εφόσον δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του περιβαλλοντικού σταδίου Euro 5+.

Ένα όχημα τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται προς τις ανωτέρω απαιτήσεις, εφόσον στο αντικείμενο «Παρατηρήσεις» του ΤΑΟ, αναγράφεται η ένδειξη Euro 5+.

Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι από 7/7/2024 αρχίζει η εφαρμογή της Β φάσης του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2144 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια και την προστασία των επιβατών των οχημάτων και του ευάλωτου χρήστη της οδού για τις απαιτήσεις του οποίου θα σας ενημερώσουμε με νέα εγκύκλιο μας.»

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}