Ξεσηκωμός δανειοληπτών εναντίον των funds: Θα έρθουμε να σας βάλουμε φωτιά να σας κάψουμε

 15/07/2024    04 : 29 : 51
φωτια
62 / 100

Πολῖτες ἀπειλοῦν νά πυρπολήσουν τούς διαχειριστές τῶν κόκκινων δανείων!

Αποκαλύπτει η estianews.gr

ΞΕΣΗΚΩΝΟΝΤΑΙ οἱ δανειολῆπτες ἀπέναντι στήν ἀσυδοσία τῶν funds καί τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως ἀπαιτήσεων, καθώς διαπιστώνουν ὅτι τό τελευταῖο διάστημα καταφθάνουν δόσεις δανείων τῆς τελευταίας πενταετίας, ηὐξημένες κατά 25%.

Ἐν μέσῳ ὑψηλοῦ πληθωρισμοῦ καί ἐκρηκτικοῦ κόστους ἐνέργειας, funds καί servicers σφίγγουν τόν κλοιό στά νοικοικυριά καί τίς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, μέ ἀποτέλεσμα νά ξεχειλίζει ἡ ὀργή καί ἡ ἀγανάκτησις πού ὁδηγεῖ, συμφώνως πρός πληθώρα καταγγελιῶν, σέ ἀπειλές καί ἀκραῖες ἐκδηλώσεις εἰς βάρος ὅσων ἐκπροσωποῦν τίς ἑταιρεῖες διαχειρίσεως «κόκκινων» δανείων. Στό γραφεῖο τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν Χρήστου Σταϊκούρα ἔχουν φθάσει ἤδη πληροφορίες, ὅτι ἀγανακτισμένοι δανειολῆπτες ἀπειλοῦν τούς servicers ὅτι θά μεταβοῦν στά γραφεῖά τους καί θά τούς πυρπολήσουν.

Οἱ δανειολῆπτες ἐξεγείρονται τόσο γιά τίς ἀκραῖες αὐξήσεις στίς μηνιαῖες δόσεις ὅσο καί γιά τήν ἀπροθυμία πού ἐπιδεικνύουν οἱ servicers νά προχωρήσουν σέ ρυθμίσεις μέσῳ τοῦ Ἐξωδικαστικοῦ Μηχανισμοῦ. Σέ πολλές περιπτώσεις δέν ἀπαντοῦν στά αἰτήματα τῶν δανειοληπτῶν, ἐνῶ ὑπάρχουν καταγγελίες ὅτι ζητοῦν ὑπέρογκα ποσά ὡς προκαταβολές μόνο γιά νά συζητήσουν μιά ρύθμιση, χωρίς νά δεσμεύονται γιά τούς ὅρους καί τήν ὑπογραφή τῆς τελικῆς συμφωνίας.

Ἀλλά καί ὅταν ὑποβάλουν πρόταση ρυθμίσεως, σέ πολλές περιπτώσεις, εἶναι ἀσύμφορη γιά τούς δανειολῆπτες, πού τήν ἀπορρίπτουν αὐτομάτως.

Τά «κόκκινα» δάνεια, ἐντός καί ἐκτός τραπεζικοῦ συστήματος, φθάνουν τά 102 δισ. εὐρώ, ἐνῶ τά funds ἐλέγχουν περίπου 700.000 ἀκίνητα πού ἐπιδιώκουν νά ἐκπλειστηριάσουν. Τά funds πού ἔχουν ἐπενδύσει στά «κόκκινα» δάνεια ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ πλειστηριασμοί ἀκινήτων ἀποτελοῦν μονόδρομο, προκειμένου νά ἐπιτύχουν τούς στόχους γιά τούς ὁποίους ἔχουν δεσμευθεῖ στό πλαίσιο τοῦ «Ἡρακλῆ» καί νά ἀποφευχθεῖ ἡ ἐνεργοποίησις τῆς κρατικῆς ἐγγυήσεως.

Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ἀπόρριψη τῶν αἰτήσεων –κατά κύριο λόγο γιά ὀφειλές μέχρι 200.000 εὐρώ– οἱ servicers ἀναφέρουν τρεῖς βασικούς λόγους.

· Ἐνήμερες ὀφειλές πού εἶναι ἤδη ρυθμισμένες, καί τηρεῖται ἡ ρύθμισίς τους κανονικῶς, καί συνεπῶς δέν ἀπαιτεῖται νέα ρύθμισις. Αὐτές οἱ περιπτώσεις ἀφοροῦν στό 35% τῶν ἀπορρίψεων.

Ὑποβολή αἰτήσεως στόν Ἐξωδικαστικό, ἐνῶ ἐπίκειται πλειστηριασμός καί χρησιμοποιεῖται ὡς μέσον ἀναστολῆς. Σημειώνεται ὅτι βάσει τοῦ νόμου ὁ ὀφειλέτης μπορεῖ νά καταθέσει αἴτημα στόν Ἐξωδικαστικό μέχρι καί 3 μῆνες πρίν ἀπό τόν πλειστηριασμό. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα (π.χ. ἕναν μῆνα πρίν ἀπό τόν πλειστηριασμό) ἡ πλατφόρμα ἀπορρίπτει τήν αἴτηση αὐτομάτως. Ἐάν ὑποβάλει τήν αἴτηση «ἐμπρόθεσμα», οἱ πιστωτές ἀξιολογοῦν τό αἴτημα.

Αὐτομάτως ἀπορρίπτονται οἱ αἰτήσεις ἐκείνων πού εἶναι ἐντεταγμένοι στόν νόμο Κατσέλη, δηλαδή βρίσκονται σέ καθεστώς νομικῆς προστασίας. Καί αὐτό, διότι ὁ νόμος προβλέπει ὅτι ὁ ὀφειλέτης πρέπει νά παραιτηθεῖ ἀπό τόν νόμο Κατσέλη καί στήν συνέχεια νά ὑποβάλει αἴτημα στόν Ἐξωδικαστικό (10% τῶν ἀπορρίψεων).

Συμφώνως πρός τόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν Χρῆστο Σταϊκούρα, σήμερα, συγκριτικῶς πρός ἕναν μῆνα ἐνωρίτερα, ἔχουν ρυθμισθεῖ 2.072 ὀφειλές, πού σημαίνει ὅτι «τρέχει» καλύτερα ὁ Ἐξωδικαστικός. «Συνεχίζουμε νά πιέζουμε γιά νά τρέξει ἀκόμα καλύτερα, καί πρέπει νά τρέξει ἀκόμα καλύτερα μέ διορατικότητα γιά τούς κινδύνους ἤ τό ρίσκο πού ἔχουμε μπροστά μας» ἀνέφερε σέ δηλώσεις του. Ὡστόσο, ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν παρεδέχθη ὅτι ὑπάρχει ζήτημα πιστωτικῆς ἐπεκτάσεως, λειτουργίας τοῦ ἐξωδικαστικοῦ μηχανισμοῦ, διμερῶν ρυθμίσεων, τιμολογιακῆς πολιτικῆς στίς καταθέσεις καί στίς προμήθειες, καί ὑπάρχει καί τό ζήτημα τῆς αὐξήσεως τοῦ κόστους δανεισμοῦ τῶν πολιτῶν, ὑφισταμένων καί νέων. Αὐτά ἄλλως τε ἦταν καί τά ζητήματα πού ἐτέθησαν ἐπί τάπητος στήν χθεσινή συνάντηση στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν μεταξύ τοῦ Χρήστου Σταϊκούρα καί τῶν διοικήσεων τῶν συστημικῶν τραπεζῶν. Ζητούμενο ἐκτός τῶν ἄλλων εἶναι νά βρεθεῖ καί ἕνας τρόπος ἐνισχύσεως τῆς ἐπιβαρύνσεως πού προκύπτει γιά τούς ἐνήμερους δανειολῆπτες ἀπό τήν αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων. Ἀναμένεται νά ἀξιολογηθοῦν ὅλες οἱ δυνητικές παρεμβάσεις ἐντός τοῦ ὑφιστάμενου δημοσιονομικοῦ χώρου, γιατί δέν ὑπάρχει ἡ δημοσιονομική εὐελιξία τοῦ παρελθόντος.

Πάντως, τά ἕως τώρα ἀποτελέσματα τῶν servicers στήν διαχείριση δανείων πού ἔχουν ἀποκτηθεῖ ἀπό funds καί, εἰδικώτερα, εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τίς ἀνακτήσεις μέσῳ ρευστοποιήσεως ἐγγυήσεων, δηλαδή μέ πλειστηριασμούς, δέν εἶναι ἐνθαρρυντικά. Συμφώνως πρός τά στοιχεῖα τῆς ΤτΕ, οἱ servicers διεχειρίζοντο στά τέλη Ἰουνίου δάνεια ὕψους 67,8 δισεκ. εὐρώ γιά λογαριασμό fund καί ἀπό πλειστηριασμούς κατάφεραν νά εἰσπράξουν τό α΄ ἑξάμηνο τοῦ ἔτους μόλις 298,5 ἑκατ. εὐρώ. Συντόμως μάλιστα ἀναμένεται νά ξεκινήσει ἕνας νέος γῦρος πλειστηριασμῶν, καθώς ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος θεωρεῖ προσωρινή τήν ἐμπλοκή στούς πλειστηριασμούς ἀπό ἑταιρεῖες διαχειρίσεως δανείων γιά λογαριασμό funds τοῦ ἐξωτερικοῦ, προεξοφλῶντας ὅτι εἶναι θέμα χρόνου νά ἐκδοθεῖ ἀπόφασις ἀπό τήν Ὁλομέλεια τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου πού θά δικαιώνει τούς servicers. Ἡ Κεντρική Τράπεζα τονίζει ὅτι θά λυθεῖ καί τό πρόβλημα πού ἔχουν οἱ servicers μέ τήν ἐπίσπευση πλειστηριασμῶν γιά πρώτη κατοικία εὐάλωτων δανειοληπτῶν, ἐκτιμῶντας ὅτι αὐτό θά ξεπερασθεῖ μέ τόν νέο μηχανισμό πού θά καταλήγει στήν μεταβίβαση τῶν κατοικιῶν σέ νέον, ἰδιωτικό Φορέα Ἀποκτήσεως.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}