Νέος Πτωχευτικός: Το ΥΠΟΙΚ παρακαλάει…τα funds για να μπουν στον Φορέα Ακινήτων

Πέμπτη 06/12/2023    04 : 28 : 06
πλειστηριασμοι
73 / 100

Φορέας Ακινήτων-Νέος Πτωχευτικός: Πρόσκληση για Ανταγωνιστικό Διάλογο

Μεταδίδει το insider.gr

Στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου μπαίνει ο διαγωνισμός για τον Φορέα Ακινήτων του πτωχευτικού νόμου. Ο Φορέας θα αποκτά από τους πλειστηριασμούς και θα επαναμισθώνει στους οφειλέτες το ακίνητό τους για περίοδο 12 ετών, προκειμένου να παράσχει προστασία στην πρώτη κατοικία των ευάλωτων οφειλετών που θα πτωχεύουν.

Επιβεβαιώνοντας ρεπορτάζ του insider.gr για την συνέχεια της διαδικασίας με πέντε από τα έξι επενδυτικά funds που είχαν υποβάλει αρχικά ενδιαφέρον, το Υπουργείο Οικονομικών ως αναθέτουσα αρχή και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ως διαδικαστικά αρμόδια υπηρεσία απηύθυναν την πρόσκληση στους προεπιλεγέντες επενδυτές Bain Capital Credit, Christofferson, Robb & co, LLC, Fortress Credit Corp., Ένωση Εταιρειών «KAICAN Hellas – Beaumont Summit Financial DAC», και LCM Capital LLP για τη συμμετοχή τους στη φάση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

O Φάκελος Συμμετοχής στον Ανταγωνιστικό Διάλογο πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα (Ελλάδος) 12:00. Οποιοσδήποτε Φάκελος Συμμετοχής στον Ανταγωνιστικό Διάλογο υποβληθεί μετά την ημερομηνία και ώρα αυτή δεν θα γίνει δεκτός, έστω και η ενδεχόμενη καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Οι Προεπιλεγέντες πρέπει να υποβάλουν τους Φακέλους Συμμετοχής στον Ανταγωνιστικό Διάλογο ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr μέχρι την Ημερομηνία Υποβολής, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Οιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής θα οδηγήσει σε αποκλεισμό του Προεπιλεγέντα.

Όπως αναφέρεται στην Πρόκληση, κατά την διάρκεια της διεξαγωγής του Διαλόγου οι Προεπιλεγέντες, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, θα καλούνται κατά περίπτωση να σχολιάσουν ή να προτείνουν τις βασικές παραμέτρους σχεδιασμού του Συμβατικού Αντικειμένου (Φορέας Ακινήτων) , σύμφωνα με όσα έχει θέσει υπόψη τους η Αναθέτουσα Αρχή ή/και να καταθέτουν προτάσεις, μελέτες και λύσεις για την υλοποίηση, καθώς και για τη νομική και χρηματοοικονομική οργάνωση του Συμβατικού Αντικειμένου.

Το Υπουργείο Οικονομικών ως Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει Επιτροπή Διενέργειας Διαλόγου (ΕΔΔΙ), ενώ για θέματα που δεν άπτονται της διενέργειας του Διαλόγου, αλλά των λοιπών διαδικαστικών πράξεων, αρμόδια είναι η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ).

H Αναθέτουσα Αρχή προτίθεται να διενεργήσει δύο Κύκλους Διαλόγου, ήτοι μία τουλάχιστον κύρια συνεδρία κατά τον πρώτο Κύκλο Διαλόγου με τον κάθε Προεπιλεγέντα, κατόπιν κοινοποίησης του σχεδίου του Εγγράφου Βασικών Συμβατικών Όρων και υποβολής σχολίων επί αυτού και μια τουλάχιστον κύρια συνεδρία κατά τον δεύτερο Κύκλο Διαλόγου, κατόπιν κοινοποίησης του Σχεδίου Σύμβασης Παραχώρησης και υποβολής σχολίων επί αυτού.

Όπως επισημαίνεται, η Αναθέτουσα Αρχή θα επιδιώξει την εις βάθος συζήτηση όλων των πτυχών του Έργου και την παροχή της πληρέστερης δυνατής πληροφόρησης προς τους Προεπιλεγέντες, οι δε τελευταίοι υποχρεούνται να επιδείξουν ανάλογη δημιουργική συμμετοχή και γόνιμη συνεισφορά για διερεύνηση των βέλτιστων τεχνικών / χρηματοοικονομικών / νομικών λύσεων.

Πέραν των εγγράφων που καλούνται να προσκομίσουν οι προεπιλεγέντες επενδυτές για να συμμετάσχουν στον Ανταγωνιστικό Διάλογο, στην Πρόκληση αναφέρεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνώμη της ΕΔΔΙ, να αναβάλει ή να ματαιώσει ή να ακυρώσει, εν όλω ή εν μέρει ή να επαναλάβει, τον Διάλογο, εν γένει, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των Προεπιλεγέντων ή/και τρίτων προσώπων. Ενδεικτικά, ο Διάλογος δύναται να ακυρωθεί ή ματαιωθεί, στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • για παράτυπη διεξαγωγή της διαδικασίας, εφ’ όσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα του Διαλόγου,
  • εάν η συμμετοχή των Προεπιλεγέντων στο Διάλογο υπήρξε ανεπαρκής ή υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Προεπιλεγέντων εις βάρος του πραγματικού ανταγωνισμού,
  • εάν το αποτέλεσμα του Διαλόγου κριθεί μη ικανοποιητικό,
  • εάν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της Φάσης Β.Ι του Διαγωνισμού, μπορεί να αποφασισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η επανάληψη του Διαλόγου από το σημείο που εμφιλοχώρησε το λάθος ή η παράλειψη.

Όπως έχει γράψει το insider.gr, ο ανταγωνιστικός διάλογος αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Φεβρουάριο του 2023 και η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών να γίνει μέχρι τα τέλη Απριλίου. Εντός του Μαΐου 2023 θα επιλεγεί ο προτιμητέος επενδυτής, εντός διμήνου εκτιμάται ότι θα υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης στον επενδυτή και η συμφωνία θα κυρωθεί στη Βουλή μέχρι το τέλος Αυγούστου – αρχές Σεπτεμβρίου.

…………………………………………………………………………………………………

Διαβάστε σχετικά και εδώ:

Οι δικαστικές “φάπες” έχουν πανικοβάλει τα funds;; Υπαναχωρούν και από τον Φορέα Ακινήτων του Νέου Πτωχευτικού

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}