Λίφτινγκ στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ…

Τρίτη 04/12/2023    10 : 51 : 42
ααδε
70 / 100

ΑΑΔΕ: Η νέα υπερδιεύθυνση που θα συντονίζει όλους τους ελέγχους και τις φοροεισπράξεις

Ριζικές αλλαγές στη δομή των υπηρεσιών του φοροελεγκτικού μηχανισμού της χώρας φέρνει νέα απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, σύμφωνα με την οποία δημιουργείται μια νέα υπερδιεύθυνση που θα ελέγχει όλο τον μηχανισμό της Ανεξάρτητης Αρχής.

Πρόκειται για τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Σ.Σ.), η οποία, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα ενεργοποιηθεί στις 2 Ιανουαρίου του 2024.

Μάλιστα δημιουργούνται και αυτοτελή γραφεία τόσο για τη διαχείριση κινδύνων όσο και για τους επενδυτές που θέλουν να γνωρίζουν το φορολογικό καθεστώς της χώρας μας, το οποίο αντιμετωπίζει συνεχείς αλλαγές στο μέτωπο της φορολογίας με αποτέλεσμα στο παρελθόν οι επενδυτές να μην είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν ένα μεσοπρόθεσμο πλάνο επένδυσης. Το ίδιο γραφείο μάλιστα, θα επιλύει και προβλήματα που αντιμετωπίζουν επενδυτές στη χώρα μας.

Η υπερδιεύθυνση
Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Σ.Σ.) είναι οι εξής:

(α) Η χάραξη του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και η μέριμνα για τον συντονισμό της δράσης των Υπηρεσιών της και την καθοδήγηση αυτών, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή και η επιτυχής εκπλήρωση των συνολικών στόχων και σκοπών της.

(β) Ο αποτελεσματικός συντονισμός, η καθοδήγηση και η εποπτεία όλων των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για την έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων και του χαρτοφυλακίου έργων αυτής (project management), σύμφωνα με το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ.

(γ) Η εκπόνηση οικονομετρικών μελετών, εκτιμήσεων φορολογικών εσόδων και προσδιορισμού του φορολογικού κενού, για την υποστήριξη του έργου της ΑΑΔΕ.

Το Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης των επενδυτών
Το φορολογικό χάος που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια με τις συνεχείς αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας θα προσπαθήσει να βάλει σε τάξη το Αυτοτελές Γραφείο Υποσργσεηγς επενδύσεων και επιχειρηματικότητας.

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου είναι :

(α) Η παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σε υποψήφιους επενδυτές, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αυτούς, που αφορούν στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ, καθώς και στις αντίστοιχες διαδικασίες.

(β) Η μελέτη προτάσεων και η υποβολή εισηγήσεων για τη νομοθετική ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, που επηρεάζουν τις επενδύσεις και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και η υποβολή προτάσεων για την προσαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου, από κοινού με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.).

(γ) Η μέριμνα για την ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ, πληροφοριών και οδηγιών προς τους υποψήφιους επενδυτές, για την έγκαιρη και έγκυρη διάχυση της πληροφόρησης, ύστερα από την έγκριση του περιεχομένου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, οι οποίες διαχειρίζονται κάθε θεματική ενότητα, κατά λόγο αρμοδιότητας.

(δ) Η διαβούλευση με επιχειρηματικούς φορείς της αγοράς για τον εντοπισμό προβλημάτων και η υποβολή προτάσεων διόρθωσης των σχετικών αδυναμιών, είτε αυτές άπτονται του θεσμικού πλαισίου, είτε των διαδικασιών.

(ε) Ο συντονισμός των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, για την επίλυση θεμάτων, που προκύπτουν σχετικά με τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα και για την επίσπευση των διαδικασιών επίλυσής τους.

(στ) Η άντληση σχετικής πληροφόρησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Φορέων.

(ζ) Η διοργάνωση συναντήσεων με στελέχη συναρμόδιων Υπουργείων και Φορέων για την ανταλλαγή απόψεων, στα πλαίσια βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της δημιουργίας φιλικού κλίματος μεταξύ της ΑΑΔΕ και των επιχειρηματιών.

Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Κινδύνων
Ένα ακόμα αυτοτελές γραφείο θα αφορά τη διαχείριση κινδύνων της νέας υπερδιεύθυνσης, με τις εξής αρμοδιότητες:

α) Ο συντονισμός και η υποστήριξη των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τη Δ.Δ.Κ.: αα) στην αναγνώριση, ανάλυση, αποτίμηση και αντιμετώπιση εσωτερικών και εξωτερικών κινδύνων της Γενικής Διεύθυνσης και ββ) για τον σχεδιασμό, την παραγωγή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των Βασικών Δεικτών Κινδύνων (ΒΔΚ).

β) Η παροχή των απαιτούμενων στοιχείων και η διαμόρφωση και η υποβολή συγκεντρωτικών αναφορών προς τα αρμόδια Τμήματα της Δ.Δ.Κ., σχετικά με τον εντοπισμό, την αποτίμηση των κινδύνων και των ενεργειών μετριασμού τους.

γ) Η συγκέντρωση ερωτημάτων των Υπηρεσιών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, σχετικά με τους κινδύνους, τις δικλίδες ασφαλείας, τις λειτουργικές διαδικασίες και διεργασίες και η υποβολή τους στη Δ.Δ.Κ. για την παροχή σχετικής καθοδήγησης.».

(δ) Η διαβούλευση με επιχειρηματικούς φορείς της αγοράς για τον εντοπισμό προβλημάτων και η υποβολή προτάσεων διόρθωσης των σχετικών αδυναμιών, είτε αυτές άπτονται του θεσμικού πλαισίου, είτε των διαδικασιών.

(ε) Ο συντονισμός των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, για την επίλυση θεμάτων, που προκύπτουν σχετικά με τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα και για την επίσπευση των διαδικασιών επίλυσής τους.

(στ) Η άντληση σχετικής πληροφόρησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Φορέων.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}