Κατασχέσεις και υποθήκες και μετά την επανένταξη στις ρυθμίσεις!

 15/07/2024    08 : 14 : 03
ααδε
67 / 100

Ακόμη και μετά την επανένταξη στις ρυθμίσεις των 36, 72, 100 και 120 δόσεων η Εφορία μπορεί να δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία τόσο του ίδιου του οφειλέτη όσο και συνυπόχρεων προσώπων ή εγγυητών, όπως επίσης και να μπλοκάρει την έκδοση πιστοποιητικού ενημερότητας.

Παράλληλα, ο οφειλέτης που επανεντάσσεται στις ρυθμίσεις και τις τηρεί, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση των κατασχέσεων και των δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών και κατασχέσεις ποσών εις χείρας τρίτων.

Αυτά προβλέπουν δύο αποφάσεις του υφυπουργού Οικονομικών, Απόστουλου Βεσυρόπουλου, που εξειδικεύουν τις ρυθμίσεις επανένταξης στις ρυθμίσεις των χρεών προς το δημόσιο, το πλαίσιο των οποίων είναι χαοτικό και αποκλείει χιλιάδες οφειλέτες.

Ειδικότερα, οι δύο αποφάσεις προβλέπουν ευεργετήματα από την υπαγωγή στις ρυθμίσεις, τα οποία ωστόσο τελούν υπό αίρεση και αποφασίζονται με βάση τη συμπεριφορά του οφειλέτη. Ειδικότερα προβλέπεται πως η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα:

 • Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας.Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής φυλάκισης που επιβλήθηκε κατά ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.
 • Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος.
 • Αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης, οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί εις χείρας τρίτων σε βάρος του οφειλέτη δεν καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του τρίτου, υπό την προϋπόθεση ότι η κατάσχεση αφορά αποκλειστικά σε χρέη που έχουν ρυθμιστεί κατά τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 13 του ν. 5036/2023 και γνωστοποιείται στον τρίτο.
 • Ποσά απαιτήσεων που γεννώνται μετά την ως άνω γνωστοποίηση, αποδεσμεύονται και αποδίδονται κατά νόμο, ενώ ποσά απαιτήσεων που γεννήθηκαν πριν από αυτή αποδίδονται στο Δημόσιο.
 • Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, οι ανωτέρω κατασχέσεις αναπτύσσουν πλήρως τις έννομες συνέπειές τους αναφορικά με τις μελλοντικές απαιτήσεις, από τη γνωστοποίηση της ανατροπής στον τρίτο. Τυχόν αποκτηθέντα δικαιώματα ή αξιώσεις τρίτων δεν αντιτάσσονται έναντι του κατασχόντος Δημοσίου.
 • Ποσά που έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο δεν επιστρέφονται.

Αποδέσμευση κατασχεμένων
Προβλέπεται επίσης, διαδικασία αποδέσμευσης μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη, στα χέρια τρίτου, όπως μισθοί συντάξεις, ενοίκια κ.λπ. Συγκεκριμένα:

 • Για την αποδέσμευση των κατασχεμένων στα χέρια τρίτου μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη, αυτός εισέρχεται με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών taxisnet, σε ειδική εφαρμογή στο δικτυακό τόπο www.aade.gr και εκτυπώνει βεβαίωση αποδέσμευσης την οποία γνωστοποιεί στον τρίτο εντός μηνός από την έκδοση της, με κάθε πρόσφορο μέσο.
 • Η βεβαίωση αποδέσμευσης αναφέρει τη συγκεκριμένη αναγκαστική κατάσχεση («Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου (Τ.Ο.Κ.)») προς αποδέσμευση των μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη έναντι του τρίτου. Δεν αποδεσμεύονται κατασχέσεις οι οποίες δεν έχουν επιβληθεί αποκλειστικά για χρέη που έχουν ρυθμιστεί με τις διατάξεις των άρθρων 4 έως 13 του ν. 5036/2023 και περιλαμβάνουν και άλλα χρέη που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτές.
 • Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης το αρμόδιο για την παρακολούθηση τήρησης αυτής όργανο του ιδίου άρθρου ενημερώνει άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο τα αρμόδια όργανα για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής και για την ανατροπή της αποδέσμευσης, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία της διοικητικής εκτέλεσης.
 • Η ανατροπή της αποδέσμευσης κοινοποιείται άμεσα στον τρίτο από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή άλλης Υπηρεσίας (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ./Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης), ο οποίος είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής και σε περίπτωση παράλληλης αρμοδιότητας, από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας που επέβαλε την κατάσχεση.
 • Σε περίπτωση που η ανωτέρω διαδικασία δεν υποστηρίζεται ηλεκτρονικά για τεχνικούς λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας, η βεβαίωση αποδέσμευσης δύναται να χορηγείται από τον αρμόδιο για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενο Υπηρεσίας και, σε περίπτωση παράλληλης αρμοδιότητας, από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας που επέβαλε την κατάσχεση, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης του οφειλέτη.

Παραμένει ο εφιάλτης των κατασχέσεων
Σύμφωνα με τις δύο αποφάσεις του ΥΠΟΙΚ, όλα τα ευεργετήματα για τους εντασσόμενους στις ρυθμίσεις, είναι σχετικά καθώς η ΑΑΔΕ διατηρεί το δικαίωμα να μην τα εφαρμόσει!

Ειδικότερα οι αποφάσεις προβλέπουν ότι το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε:

 • Να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη.
 • Να μην χορηγεί στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του, εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη.
 • Να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}