Ιδιωτικό Χρέος: Συστήνονται Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων…

 02/12/2023    07 : 04 : 54
υποικ
68 / 100

Ιδιωτικό Χρέος: Την ένταξη του έργου με τίτλο «Θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων και της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης.

Το έργο που θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU εντάσσεται στον πυλώνα «Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας», στοχεύει στην ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών και αφορά στην εθνική στρατηγική παρακολούθησης και αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, στην ίδρυση γραφείου δημοσίων πιστώσεων και στην ίδρυση κεντρικού μητρώου πιστώσεων.

Όπως προβλέπει η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, η ίδρυση της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θα παρέχει στοιχεία σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών, με βάση δεδομένα και πληροφορίες του δημόσιου τομέα. Μέσω της μεταρρύθμισης, θα αντιμετωπιστεί η δυσκολία των ιδιωτών και των επιχειρήσεων να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα δάνεια και χρηματοδότηση παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες στους πιστωτές.

Αποστολή της Αρχής θα είναι η παραγωγή πιστοληπτικών βαθμολογήσεων μέσω του Συστήματος, η τήρηση σχετικής βάσης δεδομένων και η ανταλλαγή πιστοληπτικών βαθμολογήσεων και πληροφοριών με φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης, προς τον σκοπό μείωσης των επιπέδων των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δημόσιους φορείς και ιδιώτες πιστωτές, καθώς και για την πρόληψη του φαινομένου της υπερχρέωσης των ιδιωτών. Με την εν λόγω μεταρρύθμιση, θα λυθούν επιμέρους ζητήματα τα οποία αφορούν -μεταξύ άλλων- την έλλειψη ενιαίου τρόπου ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των πιστωτών, η οποία και δημιουργεί σύγχυση και επιβραδύνει την εξυγίανση του ιδιωτικού χρέους. Το πρόβλημα αυτό επηρεάζει κυρίως τα νοικοκυριά και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, επηρεάζοντας έτσι αρνητικά τη χρηματοπιστωτική κατάσταση των τραπεζών. Ως εκ τούτου, έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας.

Η μείωση των ασύμμετρων πληροφοριών επηρεάζει ευεργετικά πολλές πτυχές της δανειοδοτικής δραστηριότητας: τη διαχείριση κινδύνων και την τιμολόγηση μέσω της αξιολόγησης των αβεβαιοτήτων σχετικά με την ικανότητα ή/και την προθυμία ενός οφειλέτη να εξοφλήσει, την είσοδο στην αγορά και τον ανταγωνισμό, την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών, την επεξεργασία και τον έλεγχο των αιτήσεων, την κατάτμηση των πελατών και την εξειδίκευση των προϊόντων, καθώς και τη βελτίωση του χαρτοφυλακίου πιστώσεων. Οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ του δημόσιου τομέα και των δανειστών διαδραματίζουν καίριο ρόλο ως μηχανισμός πειθαρχίας των δανειοληπτών, καθώς οι τελευταίοι θα γνώριζαν ότι μια καθυστέρηση ή μια αθέτηση πληρωμής θέτει σε κίνδυνο τη φήμη τους με όλους τους άλλους πιθανούς δανειστές στην αγορά, με αποτέλεσμα την πίστωση με πιο δαπανηρούς όρους ή κόβοντάς τους εντελώς την πίστωση.

Η απόφαση του αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ Θ. Σκυλακάκη εντάσσει επίσης στο Ταμείο Ανάκαμψης την ίδρυση του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων. Το ΚΜΠ που θα φιλοξενηθεί από την ΤτΕ, είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που θα καταγράφει σε αναλυτική βάση το ιστορικό πληρωμών κάθε δανείου των πελατών των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τα είδη των παρεχόμενων εξασφαλίσεων και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με κάθε μορφής πίστωση προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, καθώς και από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Ο προτεινόμενος πρωταρχικός στόχος του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος της δυσμενούς επιλογής που παρατηρείται στην παροχή πιστώσεων στην Ελλάδα, επιτυγχάνοντας έτσι αύξηση: (α) στην ποσότητα και την ποιότητα των επενδυτικών δαπανών στην Ελλάδα, (β) στο βαθμό ανταγωνισμού στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, (γ) στο βάθος, τη ρευστότητα και την αποτελεσματικότητα των τιμών της δευτερογενούς αγοράς για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}