Η Εφορία τους “έκαψε” για τα κρυπτονομίσματα!

 22/07/2024    08 : 54 : 10
ελεγχοι εφοριας
68 / 100

Τεράστιο πρόστιμο, πάνω από 96.000 ευρώ, επιβλήθηκε σε ζευγάρι φορολογουμένων, στους οποίους δεν αναγνωρίστηκε η υπεραξία από κρυπτονομίσματα που επικαλέστηκαν προκειμένου να δικαιολογήσουν την απόκτηση ακινήτου.

Το ζευγάρι απέκτησε ακίνητο το 2021, αξίας 183.273,56 ευρώ δηλώνοντας δαπάνη ύψους 91.636,78 έκαστος. Για να δικαιολογήσουν τη δαπάνη αγοράς επικαλέστηκαν κέρδος από κρυπτονομίσματα ύψους 182.500.000 ευρώ.

Όμως, η Εφορία απέρριψε το κέρδος από τα κρυπτονομίσματα και το ζευγάρι έπεσε στην απόχη των τεκμηρίων, με αποτέλεσμα να φορολογηθεί με βάση το πόθεν έσχες και να επιβληθούν φόρος εισοδήματος, προκαταβολή φόρου και εισφορά αλληλεγγύης.

Στον σύζυγο επιβλήθηκε συνολικός φόρος ύψους φόρος 62.775,83 ευρώ και 33.320 ευρώ στη σύζυγο, ήτοι σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης ύψους 96.096,01 ευρώ, που ανέρχεται σχεδόν στο 50% της αξίας του ακινήτου που απέκτησαν.

Ο λόγος που η εφορία δεν δέχτηκε το κέρδος από τα crypto, είναι επειδή, όπως αναφέρει τα συγκεκριμένα ποσά δεν αναγνωρίζονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Το ζευγάρι προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία όμως με την υπ. αρ. 417/1/3/ 2023 απόφασή της την απέρριψε και επικύρωσε το πρόστιμο.

Η ετυμηγορία της ΔΕΔ
Ας δούμε όμως την ιστορία του φορολογικού παράδοξου, όπως την περιγράφει η απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Με την με αριθμό ειδοποίησης………/……….2022 πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, φορολογικού έτους 2021, της Α.Α.Δ.Ε., που εκδόθηκε βάσει της υπ’ αρ………. αρχικής ηλεκτρονικής δήλωσης επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα ποσό φόρου 36.247,64€ πλέον προκαταβολής φόρου 20.060,03€ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ποσού 6.468,16€, ήτοι συνολικό ποσό πληρωμής 62.775,83€.

Με την με αριθμό ειδοποίησης………/……….2022 πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, φορολογικού έτους 2021. της Α.Α.Δ.Ε., που εκδόθηκε βάσει της υπ’ αρ………. αρχικής ηλεκτρονικής δήλωσης επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα, σύζυγο του υπόχρεου, ποσό φόρου 33.320,18€.

Οι προσφεύγοντες υπέβαλαν ηλεκτρονικά την με αρ. καταχώρησης………107.07.2022 κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, με την οποία δήλωσαν, μεταξύ άλλων, στους κωδικούς 735 και 736 «Δαπάνη για αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης» συνολικό ποσό 91.636,78€, έκαστος, και στον κωδικό 865 εισόδημα από «Υπεραξία των άρθρων 42 και 42Α του ΚΦΕ. αλλοδαπής προέλευσης» ποσό 182.500.000 ευρώ.

Ακολούθως, ο προσφεύγων προσκόμισε στην Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς τα δικαιολογητικά της ως άνω δήλωσης προς έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της.

Από τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών προέκυψε ότι το ως άνω δηλωθέν στον κωδικό 865 ποσό αντιστοιχεί σε εισόδημα, το οποίο ο προσφεύγων φέρεται να απέκτησε από την μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων και εισήγαγε μέσω τραπεζικών εμβασμάτων στην Ελλάδα κατά το έτος 2021. Η Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς έκρινε ότι το ως άνω εισόδημα δεν εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 42 και 42Α ΚΦΕ και για τον λόγο αυτό ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 των άρθρου 32 Ν. 4174/2013, χωρίς να ληφθεί υπόψη το ως άνω εισόδημα συνολικού ποσού 182.500,00€.

Οι προσφεύγοντες, ζητούν να γίνει δεκτή η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή, να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες πράξεις και να επαναϋπολογισθεί με ορθό, δίκαιο και νόμιμο τρόπο ο οφειλόμενος φόρος εισοδήματος, προβάλλοντας τους κάτωθι ισχυρισμούς:

  • Εσφαλμένη ερμηνεία των νομοθετικών διατάξεων ως προς την μη αναγνώριση του ως άνω εισοδήματος
  • Παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και
  • Έλλειψη νόμιμης αιτιολογίας

Επειδή, στο άρθρο 23 του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι:«7. Η Φορολογική Διοίκηση έχει την εξουσία να επαληθεύει, να ελέγχει και να διασταυρώνει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων εκ μέρους του φορολογούμενου, την ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται σε αυτήν και να επιβεβαιώνει τον υπολογισμό και την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, διενεργώντας έλεγχο σε έγγραφα, λογιστικά στοιχεία και στοιχεία γνωστοποιήσεων και παρόμοιες πληροφορίες, θέτοντας ερωτήσεις στον φορολογούμενο και σε τρίτα πρόσωπα, ερευνώντας εγκαταστάσεις και μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διαδικασίες και χρησιμοποιώντας μεθόδους που προβλέπονται στον Κώδικα».

Επειδή, στην υπό κρίση περίπτωση οι προσφεύγοντες επικαλούνται μη ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4172/2013, ισχυριζόμενοι ότι η Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς έσφαλε, μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ποσό των 182.5Ό0,00€ που δηλώθηκε στον κωδικό 865 «Υπεραξία των άρθρων 42 και 42 Κ.Φ.Ε. αλλοδαπής προέλευσης» της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 και αφορούσε εισόδημα που όπως ισχυρίζονται αποκτήθηκε από την μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων και εισήχθη μέσω τραπεζικών εμβασμάτων στην Ελλάδα κατά το οικείο έτος.

Τούτου είχε ως αποτέλεσμα κατά την εκκαθάριση της ανωτέρω δήλωσης να προσδιοριστεί εισόδημα από προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων ύψους 72.902,41€ για τον προσφεύγοντα και 94.136,78€ για την προσφεύγουσα (λόγω αγοράς ακινήτου και δήλωσης του τιμήματος αυτού συνολικού ύψους 183.273.56€ στους κωδ. 735-736 της δήλωσης), το οποίο φορολογήθηκε βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με τα άρθρα 29 παρ. 1 και 15 παρ. 1 του ίδιου νόμου, με αποτέλεσμα να προκύψει μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση, συγκριτικά με την υπεραξία των άρθρων 42 και 42Α του Κ.Φ.Ε. η οποία φορολογείται με συντελεστή 15% (άρθρο 43 του Ν. 4172/2013.

Επειδή η φορολογική αρχή ορθώς δεν έκανε αποδεκτό το δηλωθέν από τον προσφεύγοντα ποσό ύψους 182.500,00 € στον κωδικό 865 «Υπεραξία των άρθρων 42 και 42Α Κ.Φ.Ε. αλλοδαπής προέλευσης» της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, αφενός διότι το εισόδημα από την μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων στο εξωτερικό δεν εμπίπτει στις ως άνω διατάξεις των άρθρων 42 και 42Α ΚΦΕ, με τις οποίες προβλέπονται και απαριθμούνται περιοριστικά οι τίτλοι από την μεταβίβαση των οποίων προκύπτει υπεραξία που θεωρείται εισόδημα και αφετέρου δεν προσκομίζονται επαρκή στοιχεία με τα οποία να προσδιορίζεται με ειδικό και σαφή τρόπο η υπεραξία που προέκυψε από την μεταβίβαση των εν λόγω κρυπτονομισμάτων.

Ειδικότερα, ο προσφεύγων προς απόδειξη των ισχυρισμών του προσκομίζει μια εκτύπωση της τράπεζας Πειραιώς, όπου εμφανίζονται εισερχόμενα εμβάσματα από την εταιρία ……..(μητρική της εταιρίας ……) συνολικού ύψους 182.498.92€ τα οποία πιστώνονται στον τραπεζικό του λογαριασμό, με αρ. ……….. καθώς και διάφορα στιγμιότυπα οθόνης υπολογιστή (screenshots) από αναλήψεις και καταθέσεις χρημάτων που διενεργήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων της εταιρίας………

Ωστόσο, τα προσκομισθέντα δεν αποδεικνύουν τη φύση και το ύψος του επικαλεσθέντος από τους προσφεύγοντες εισοδήματος, στο βαθμό που δεν πιστοποιείται ούτε η προέλευση και ο χρόνος κατάθεσης του επενδεδυμένου κεφαλαίου για την αγορά των κρυπτονομισμάτων ούτε και ο χρόνος ρευστοποίησης αυτών και το ύψος της υπεραξίας που αποκτήθηκε.

Οι περί του αντιθέτου δε ισχυρισμοί των προσφευγόντων περί εσφαλμένης ερμηνείας διατάξεων, πλημμελούς αιτιολογίας και παραβίασης της αρχής της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, απορρίπτονται ως αβάσιμοι.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}