Η διάταξη για που φέρνει “ξαφνικό θάνατο” σε μέλη ΔΣ που χρωστάνε στην Εφορία!

 22/06/2024    07 : 55 : 34
εργαζομενοι
65 / 100

Φωτιά έρχεται να βάλει σε εισηγμένες εταιρίες και όχι μόνο η διάταξη για τους «Αποκλεισμένους Διευθυντές» που έχει εισαχθεί προς διαβούλευση στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για την «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2013/34 όσον αφορά στη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (L 429) – Επικαιροποίηση εθνικής νομοθεσίας για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των εταιρειών – Ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019, όσον αφορά στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εμπορικού δικαίου (L 186) ως προς τους αποκλεισμένους διευθυντές»

Γράφει ο Νίκος Καρούτζος, bankingnews.gr

Και αυτό διότι μέσα στις συνήθεις διατάξεις για τον αποκλεισμό προσώπων από το αν ασκούν διοίκηση σε μια εταιρία ( πχ. Ανίκανος για δικαιοπραξία, προσωπικός ΑΦΜ σε αναστολή, τελεσίδικες αποφάσεις για ποινικά αδικήματα) έχουν εισαχθεί και άλλες που μπορούν να οδηγήσουν σε έκπτωση από τη διοίκηση σημαντικό αριθμό επιχειρηματιώ.

Ειδικότερα σε αποκλεισμό οδηγείται κάποιος που

1)ασκεί τη διαχείριση ή διοίκηση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας κατά τον χρόνο που το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα κηρύσσεται σε πτώχευση

2) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του έχει τεθεί σε αναστολή σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [ν. 4987/2022 (Α’ 206)],

3)ασκεί τη διαχείριση ή διοίκηση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας του οποίου ο Α.Φ.Μ. έχει τεθεί σε αναστολή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,

4) υπό την ιδιότητα του διορισμένου εκκαθαριστή δεν ενήργησε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του ν. 4548/2018 (Α’ 104) περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, αναλόγως εφαρμοζόμενο για όλες τις κεφαλαιουχικές εταιρείες,

5)του έχει επιβληθεί μία η περισσότερες από τις ποινικές κυρώσεις των άρθρων 176 έως 179 του ν. 4548/2018 με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Οι κυρώσεις αυτές αφορούν για παράδειγμα την περίπτωση καταδίκης για ανακριβείς οικονομικές καταστάσεις ή όποιον έχει υποστεί χρηματική ποινή για μη σύγκληση γενικής συνέλευσης.

Ο χρόνος αποκλεισμού φτάνει και τα 15 έτη ανάλογα με την βαρύτητα του αδικήματος ενώ στην περίπτωση της αναστολής του ΑΦΜ υπενθυμίζεται ότι με βάση τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας μπορεί να ανασταλεί το ΑΦΜ
προσώπου που την προηγούμενη πενταετία είχε διαχειριστική θέση σε εταιρία της οποίας ο ΑΦΜ ανεστέλη.

Το μεγάλο ζήτημα γεννάται με τις διατάξεις περί αναστολής του ΑΦΜ του φυσικού και νομικού προσώπου καθώς φυσικά πρόσωπα που έχουν ατομικές και δεν τις αποπληρώνουν τίθεται σε αναστολή η ιδιότητα τους (Μέλος Διοίκησης).

Αυτό σημαίνει ότι στο ΓΕΜΗ θα έρχεται ξαφνικός θάνατος για μέλος ΔΣ το οποίο θα καταργείται όταν δημιουργεί ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Έτσι οι εταιρίες κινδυνεύουν να βρεθούν στον αέρα στην κυριολεξία και οι πράξεις τους να κριθούν άκυρες ή να έχουμε το οξύμωρο μέτοχος με ποσοστό 100% να μην έχει δικαίωμα να διοικεί.

Ιδού το συγκεκριμένο άρθρο

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Άρθρο 56 Α
Αποκλεισμένος διευθυντής
(παρ. 1 και 2 άρθρου 13θ Οδηγίας 2017/1132/ΕΕ)

1. Αποκλεισμένος διευθυντής ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που αποκλείεται από τη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων επειδή για αυτό συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) είναι ανίκανο για δικαιοπραξία σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του Αστικού Κώδικα,
β) είναι περιορισμένα ικανό για δικαιοπραξία σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 129 του Αστικού Κώδικα, εφόσον έχει κηρυχθεί από το δικαστήριο ανίκανο για όλες τις δικαιοπραξίες ή μόνο για τις δικαιοπραξίες που συνέχονται με τη διοίκηση και την εκπροσώπηση νομικών προσώπων,
γ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του έχει τεθεί σε αναστολή σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [ν. 4987/2022 (Α’ 206)],
δ) ασκεί τη διαχείριση ή διοίκηση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας του οποίου ο Α.Φ.Μ. έχει τεθεί σε αναστολή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,
ε) ασκεί τη διαχείριση ή διοίκηση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας κατά τον χρόνο που το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα κηρύσσεται σε πτώχευση,
στ) υπό την ιδιότητα του διορισμένου εκκαθαριστή δεν ενήργησε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του ν. 4548/2018 (Α’ 104) περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, αναλόγως εφαρμοζόμενο για όλες τις κεφαλαιουχικές εταιρείες,
ζ) του έχει επιβληθεί μία η περισσότερες από τις ποινικές κυρώσεις των άρθρων 176 έως 179 του ν. 4548/2018 με τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
η) έχει τελεσιδίκως καταδικασθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (L 300), και τα αδικήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα,
θ) έχει τελεσιδίκως καταδικασθεί για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3, 4 και 5 έως 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 88) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 16 αυτής, και για τα αδικήματα των άρθρων 187Α του Ποινικού Κώδικα, περί τρομοκρατικών πράξεων, 187Β του Ποινικού Κώδικα, περί αξιόποινης υποστήριξης τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32 έως 35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103), περί τρομοκρατικών εγκλημάτων,
ι) έχει τελεσιδίκως καταδικασθεί για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
ια) έχει τελεσιδίκως καταδικασθεί για έγκλημα φοροδιαφυγής του άρθρου 66 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,
ιβ) έχει τελεσιδίκως καταδικασθεί για υποβολή ανακριβούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) του άρθρου 39 του ν. 5026/2023 (Α΄45),
ιγ) έχει τελεσιδίκως καταδικασθεί για έγκλημα των άρθρων 197 έως 202 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), περί ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας.
ιδ) έχει τελεσιδίκως καταδικασθεί για τα εγκλήματα λαθρεμπορίας του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 (Α΄265),
ιε) έχει κριθεί ως πρόσωπο που εμπίπτει στην κατηγορία του αποκλεισμένου διευθυντή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους λόγους που περιγράφονται στις περ. α) έως και ιδ).

2. Ο αποκλεισμένος διευθυντής απαγορεύεται, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, να διορίζεται ιδίως:

α) μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε Α.Ε.,
β) διαχειριστής σε Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Ε. κατά μετοχές,
γ) πληρεξούσιος ή αντίκλητος σε υποκαταστήματα κεφαλαιουχικών εταιρειών,
δ) εκκαθαριστής,
ε) αντιπρόσωπος νομικών προσώπων που συμμετέχουν σε κεφαλαιουχική εταιρεία,
στ) ως πρόσωπο που έχει την εξουσία να δεσμεύει την εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπεί ενώπιον δικαστηρίου.

3. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους τα φυσικά πρόσωπα που ζητούν να ασκήσουν εξουσία εκπροσώπησης και διαχείρισης κατά την έννοια της παρ. 2, γνωστοποιούν στο Γ.Ε.ΜΗ., εάν γνωρίζουν οποιεσδήποτε περιστάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλεισμό τους, υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση.».

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}