Χρέη στον ΕΦΚΑ: Λεφτά δεν υπάρχουν. Χιλιάδες κατασχέσεις και απώλειες ρυθμίσεων

 24/02/2024    01 : 23 : 40
εφκα
70 / 100

Στο δυσθεώρητο ποσό των 41 δις ευρώ ανέρχονται τα χρέη επιχειρήσεων και ιδιωτών προς τον ΕΦΚΑ για τα οποία έχουν ληφθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, γεγονός που κάνει επιτακτική την ανάγκη, αλλά και τα αιτήματα του εμποροβιοτεχνικού κλάδου για επαναφορά της ρύθμισης των 120 δόσεων.

Συγκεκριμένα, πριν τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων οι οφειλέτες αξιολογούνται και δημιουργείται το προφίλ του καθενός με πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΚΕΑΟ, τη διασύνδεση με το Μητρώο, τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ. κλπ. Στη συνέχεια με κριτήρια καθορίζεται ο βαθμός εισπραξιμότητας και επισφάλειας κάθε οφειλής.

Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη είναι:

  • το ύψος της οφειλής: ανάλογα με το ύψος της οφειλής επιλέγεται και το κατάλληλο είδος μέτρου
  • η συμπεριφορά του οφειλέτη: Αξιολογείται η στάση του οφειλέτη σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του π.χ. η καταβολή των τρεχουσών εισφορών και η παράλληλη καταβολή ανελλιπώς κάθε μήνα εύλογου ποσού «έναντι» της οφειλής ενισχύουν το προφίλ της αξιοπιστίας του οφειλέτη, κάτι που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη υπέρ του οφειλέτη για όσο χρόνο διαρκεί η συμπεριφορά αυτή.
  • η παλαιότητα της οφειλής: στο πλαίσιο της αξιολόγησης του οφειλέτη, εξετάζεται το χρονικό σημείο δημιουργίας των οφειλών, προκειμένου να εκτιμηθεί αν οφείλονται στην οικονομική κρίση ή την εκ συστήματος αφερεγγυότητα του οφειλέτη.

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής το Κ.Ε.Α.Ο. εφαρμόζει το μέτρο της αναστολής της χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ, το οποίο τέθηκε εκ νέου σε εφαρμογή. Το μέτρο αυτό, που ισχύει από 30/10/2019, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, εφαρμόζεται σε οφειλέτες / εργοδότες, που ασφαλίζουν προσωπικό μέσω Α.Π.Δ. χωρίς να καταβάλουν τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές, αυξάνοντας συνεχώς το ποσό της οφειλής τους.

Επιβάλλεται κυρίως σε εργοδότες που αποφεύγουν συστηματικά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και αποσκοπεί στην παρεμπόδιση της ανάπτυξης στρατηγικών εισφοροδιαφυγής.

Ενέργειες είσπραξης έως 30/9/2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Πλήθος Ατομικών ειδοποιήσεων (β’ ειδοποιήσεις) 2.073.072

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Συνολικό ποσό οφειλών για τα οποία ελήφθησαν Αναγκαστικά Μέτρα 30.640.281.988 €
Συνολικό ποσό οφειλών των οφειλετών που απώλεσαν ρύθμιση (πάγια, νέας αρχής, Ν.4152/14, Ν. 4305/15) για τα οποία ελήφθησαν
Αναγκαστικά Μέτρα 451.927.498 €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Πλήθος ρυθμίσεων (ενεργές, ολοκληρωμένες και απολεσθείσες) 1.605.327
Ποσό ρυθμισμένων οφειλών (ενεργές, ολοκληρωμένες και απολεσθείσες) 21.268.249.139 €

Στοιχεία ρυθμίσεων

Από τον Μάιο του 2019 μεγάλο πλήθος οφειλετών επωφελήθηκε των ευνοϊκών διατάξεων για ρύθμιση των οφειλών βάσει των άρθρων 1-18 του Ν. 4611/2019, με την οποία δόθηκε δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής σε έως 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης 50,00 €, επιτόκιο περίπου 3% (άρθρο 72 του Ν.4623/2019) και σημαντικές διαγραφές σε προσαυξήσεις. Επίσης, όσον αφορά τους μη μισθωτούς η ρύθμιση συνδυάστηκε και με τον επαναπροσδιορισμό της οφειλής για όσους επιλέγουν τον επανυπολογισμό της μηνιαίας εισφοράς των κλάδων σύνταξης και υγείας χρονικής περιόδου 1/1/2002-31/12/2016. Η διαδικασία επανυπολογισμού και ένταξης στη ρύθμιση γινόταν ηλεκτρονικά μέσω των αντίστοιχων διαδικτυακών εφαρμογών του e-ΕΦΚΑ και του Κ.Ε.Α.Ο.
Η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 έληξε στις 7 Οκτωβρίου 2019. Όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες η παραπάνω προθεσμία αφορούσε την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e-ΕΦΚΑ για προσδιορισμό/επανυπολογισμό οφειλών και την ολοκλήρωση του βήματος επαλήθευσης των στοιχείων τους. Για τις κατηγορίες αυτές των οφειλετών η προθεσμία υποβολής αιτήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κ.Ε.Α.Ο. για ένταξη στην ρύθμιση παρατάθηκε μέχρι τις 31/12/2021.

Όσον αφορά τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ένταξης έχει λήξει από τις 30/4/2020. Έχουν υποβληθεί συνολικά 7.219 αιτήσεις για ένταξη στη ρύθμιση του Ν.4469/2017 από οφειλέτες που έχουν οφειλές προς τους ΦΚΑ. Στην παρούσα φάση γίνεται η αξιολόγηση – επεξεργασία των εκκρεμών αιτήσεων.

Τον Οκτώβριο 2020 δημοσιεύτηκε ο Ν.4738/2020 με τίτλο «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις», με τον οποίο θεσπίζεται ο «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών» ως μία πάγια διαδικασία πρόληψης και αποφυγής του κινδύνου αφερεγγυότητας του οφειλέτη. Η νέα διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται σε εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019, δημιουργεί ένα πλαίσιο για τη ρύθμιση οφειλών τόσο φυσικών όσο και των νομικών προσώπων με πτωχευτική ικανότητα έναντι των πιστωτών τους (δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, χρηματοδοτικοί φορείς). Αποσκοπεί στη χορήγηση ενός λειτουργικού περιβάλλοντος για την άμεση διαμόρφωση προτάσεων – λύσεων αναδιάρθρωσης των οφειλών από τους χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. (έναρξη υποβολής αιτήσεων από 1/6/2021).

Σε ισχύ τέθηκε από 2/12/2021 η νέα ρύθμιση του άρθρου 67 του Ν. 4821/21 που επιτρέπει τον διακανονισμό σε έως και 72 δόσεις των οφειλών που δημιουργήθηκαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, αφορά οφειλές πληγέντων εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου 2020 έως Ιουνίου 2021, καθώς και οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές των οποίων η προθεσμία καταβολής είχε παραταθεί έως 31/12/2021 (αναστολή είσπραξης). Η υποβολή αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση γινόταν ηλεκτρονικά μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Κ.Ε.Α.Ο.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022 οι συνολικές ενεργές ρυθμίσεις ήταν 356.208 και το ρυθμισμένο ποσό 4.204.270.136 ευρώ, ενώ οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις ήταν συνολικά 597 για οφειλές στο Κ.Ε.Α.Ο. ύψους 2.132.433.131 ευρώ.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}