Εταιρία ορκωτών με αρνητικά ίδια κεφάλαια από το 2017 στον… εξωδικαστικό

 24/02/2024    12 : 58 : 13
delta partners
69 / 100

Κι όμως υπάρχει εταιρία ορκωτών ελεγκτών που προσέφυγε στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Πρόκειται για την εταιρία ορκωτών ελεγκτών DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ.

Γράφει ο Νίκος Καρούτζος, bankingnews.gr

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο ΓΕΜΗ την 1η Ιουλίου 2022 υπεγράφη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης Οφειλών, μεταξύ των πιστωτών και οφειλέτη, και η συζήτησή της καθορίστηκε για την 12η Οκτωβρίου στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Ανατρέχοντας στις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της DELTA PARTNERS οι οποίες αφορούν στη χρήση 1/7/2019 έως 30/06/2020 ο ορκωτός αναφέρει στην έκθεσή του ότι τίθεται θέμα ουσιώδους αβεβαιότητας για τη συνέχιση δραστηριότητας της εταιρίας.

Ειδικότερα ο ορκωτός αναφέρει: «Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 4γ επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης:

(α) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είχε καταστεί μικρότερο του 1/10 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του ΚΝ 2190/1920 και (β) οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της, κατά ποσό € 2.126.030.

Όπως αναφέρεται στη ως άνω σημείωση (4γ), οι συνθήκες αυτές μαζί με άλλα θέματα που περιγράφονται υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.

Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό».

Ανατρέχοντας στα στοιχεία που δημοσιεύονται η εταιρία στην τελευταία δημοσιευμένη χρήση εμφανίζει έσοδα 613 χιλιάδες ευρώ και κέρδη 139 χιλιάδες ευρώ, ενώ στην προηγούμενη χρήση ο τζίρος ήταν 864 χιλιάδες ευρώ και τα κέρδη 26 χιλιάδες ευρώ περίπου.

Αρνητικά ίδια κεφάλαια … διαρκείας

Από την άλλη πλευρά τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά κατά το ποσό των 1,7 εκ ευρώ ενώ στην προηγούμενη χρήση είναι αρνητικά κατά 1,84 εκ ευρώ.
Ανατρέχοντας σε προηγούμενες χρήσεις μπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι τα κεφάλαια είναι αρνητικά κατά 1,87 εκ ευρώ και στις 30/06/2018 καθώς επίσης και στις 30/06/2017 κατά το ποσό των 430 χιλιάδων ευρώ.

Είναι προφανές ότι δεν έχει τηρηθεί η νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών για τη λήψη μέτρων που προβλέπονται στην περίπτωση διαμόρφωσης των ιδίων κεφαλαίων σε αρνητικά επίπεδα και μάλιστα για μια ελεγκτική εταιρία που επί αρκετά συναπτά έχει αρνητική καθαρή θέση.

Επισημαίνεται ότι με βάση τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις στις 30 Ιουνίου 2020 υφίσταντο ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού € 1.194.700 (30/06/2019: € 1.133.993) προς τη φορολογική διοίκηση, € 518.797 (30/06/2019: € 493.917) προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, € 987.647 (30/06/2019:€ 938.524) προς ασφαλιστικό φορέα (πιθανά το φορέα ασφάλισης των ορκωτών ελεγκτών) και € 259.484 (30/06/2019: € 140.375) προς λοιπούς πιστωτές.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}