Ελεύθεροι επαγγελματίες: Νέα πλατφόρμα από την ΑΑΔΕ για όσους θέλουν να αμφισβητήσουν το τεκμήριο

 13/04/2024    09 : 17 : 36
ααδε
68 / 100

Την δυνατότητα να ρίξουν «άκυρο» στο ποσό του τεκμαρτού φόρου που θα αναγράφεται στο φετινό εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας έχουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες υποβάλλοντας αίτηση στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανοίξει η ΑΑΔΕ αρχές Απριλίου και θα λειτουργεί παράλληλα με την εφαρμογή για τις φορολογικές δηλώσεις.

Στην αίτηση τους οι επιτηδευματίες που θεωρούν ότι το εισόδημα τους είναι χαμηλότερο από αυτό που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια θα ζητούν από τις φορολογικές αρχές να προχωρήσουν σε έλεγχο προκειμένου να αποδειχθεί η ακρίβεια των ισχυρισμών τους. Οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν καθώς και για το χρονοδιάγραμμα και το τρόπο ελέγχου από τη φορολογική διοίκηση θα καθοριστούν με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή που θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα.

Οι επαγγελματίες που θα αμφισβητήσουν τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης τους θα πρέπει να έχουν υποβάλει τη δήλωσή τους και σύμφωνα με το νόμο να πληρώσουν το ποσό του φόρου που προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα. Στη συνέχεια έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ένσταση ζητώντας από τις αρχές τον επαναπροσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος τους μετά από έλεγχο ο οποίος θα τρέξει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και θα μπορεί να διενεργηθεί εξ αποστάσεως, από το γραφείο ή εναλλακτικά στην έδρα της επιχείρηση. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο των στοιχείων αποδειχθεί ότι το πραγματικό εισόδημα του επαγγελματία είναι μικρότερο από το τεκμαρτό ο αρχικός λογαριασμός θα ακυρωθεί και θα γίνει νέος υπολογισμός από την αρχή.

Με βάση το νέο φορολογικό νόμο κάθε ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αμφισβητήσει το τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής υπό την προϋπόθεση ότι θα ζητήσει την διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές αρχές για να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα χαμηλότερο του τεκμαρτού. Επιπρόσθετα το τεκμήριο είναι μαχητό και μπορεί να αμφισβητηθεί εφόσον συντρέχει κάποια από τις παρακάτω προϋποθέσεις: στρατιωτική θητεία, φυλάκιση, νοσηλεία σε νοσοκομείο ή κλινική, αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή κατά τους 12 μήνες μετά τον τοκετό ή την υιοθεσία ή αναδοχή τέκνου, εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που κατέστησαν αδύνατη, συνολικά ή μερικά, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους, απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε εφαρμογή απόφασης δημόσιας αρχής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλου λόγου που υπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον, καθώς και άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας που εμποδίζουν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Εφόσον ο φορολογούμενος εμπίπτει σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις προσκομίζει στη φορολογική διοίκηση τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του. Η Φορολογική Διοίκηση ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του υπόχρεου και υποχρεούται να μειώσει ανάλογα το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά φέτος περισσότεροι από 700.000 επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι θα φορολογηθούν με το νέο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης που προβλέπει ότι ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα θα υπολογίζεται με βάση:

1. Τον εκάστοτε κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα ο οποίος θα προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε 3 χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την πρώτη εξαετία ή σε περίπτωση που ο επαγγελματίας απασχολεί προσωπικό τον ανώτερο ετήσιο μισθό που καταβάλλει σε υπάλληλό του. Για τη προσαύξηση θα λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο από τα δύο ποσά, με ανώτατο όριο τις 30.000 ευρώ.

2. Το ύψος του τζίρου της επιχείρησης που θα προσαυξάνει την ελάχιστη αμοιβή προσαυξάνεται στο 5% επί του ποσού που ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του Κ.Α.Δ.

3. Το 10% του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού με όριο τις 15.000 ευρώ.

Ωστόσο το τεκμήριο μειώνεται κατά 50% για:

– επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία 67% έως 79%

– επαγγελματίες που ασκούν δραστηριότητα και έχουν την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους

– γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα

– γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%

– γονείς πολύτεκνων οικογενειών

– εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας επί του οχήματος που δεν υπερβαίνει το 25%

Επίσης το ύψος του τεκμηρίου περιορίζεται κατά 67% για τους ελεύθερους επαγγελματίες με 4 χρόνια δραστηριότητας και κατά 33% για 5 χρόνια ενώ εξαιρούνται από την προσαύξηση με βάση το τζίρο τα περίπτερα αλλά μόνο για το μέρος του τζίρου από πωλήσεις καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

Μείωση τεκμηρίου θα έχουν και οι επαγγελματίες με εποχική δραστηριότητα όπως τα κυλικεία στα σχολεία καθώς θα υπολογίζεται με βάση το πραγματικό χρόνο δραστηριότητας δηλαδή με δωδεκατημόρια. Παράλληλα για επαγγελματίες που αποκτούν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις ή από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα τα ποσά αυτά θα συνυπολογίζονται για την κάλυψη του τεκμηρίου.

Τέλος απαλλάσσονται πλήρως από το τεκμήριο οι αγρότες, όσοι αμείβονται με μπλοκάκι και με έως 3 εργοδότες, οι επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%, τα καφενεία σε χωριά με λιγότερους από 500 κατοίκους και νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι που συνεργάζονται με μέχρι 2 εταιρείες και οι επαγγελματίες με δραστηριότητα έως τρία χρόνια.

Μάριος Χριστοδούλου

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}