Δικαστική απόφαση: Ο υπολογισμός των τόκων για τις δόσεις της ρύθμισης θα γίνεται επί του ποσού κάθε δόσης και όχι επί της συνολικής οφειλής.

 15/07/2024    07 : 39 : 40
δικαιοσυνη
68 / 100

Για την προστασία της κύριας κατοικίας υπάχθηκε στο νόμο Κατσέλη και με τη σημαντική δικαστική απόφαση- ανάσα για τον δανειολήπτη ορίζεται πως ο υπολογισμός των τόκων για τις δόσεις της ρύθμισης θα γίνεται επί του ποσού κάθε δόσης και όχι επί της συνολικής οφειλής.

Μεταδίδει το dikastiko.gr

Ειδικότερα, στην απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου που χειρίστηκε ο Δικηγόρος Αθηνών, Μιχαήλ Ι. Κούβαρης, αναφέρεται πως «ο αιτών αρχικά ήταν συνεπής στην αποπληρωμή των δανειακών του υποχρεώσεων, οι οποίες ανέρχονται μηνιαίως στο ποσό των 2.000,00 € περίπου. Ωστόσο, οι αλλεπάλληλες περικοπές της σύνταξης του από τον συνταξιοδοτικό του φορέα από το έτος 2010 και εφεξής σε συνδυασμό με την σημαντική μείωση του εισοδήματος της συζύγου του από την ατομική της επιχείρηση, είχαν σαν αποτέλεσμα να περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία εξυπηρέτησης των δανειακών του υποχρεώσεων προς τις πιστώτριες του, καθώς το εισόδημα του, αφαιρουμένων των ευλόγων δαπανών διαβίωσης της οικογένειας του, δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, η δε αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών του κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον, καθόσον αφενός δεν αναμένεται αύξηση της σύνταξης που λαμβάνει, αφετέρου οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης της οικογένειας του δεν προβλέπεται να περιοριστούν, ενώ παράλληλα οι οφειλές του αυξάνονται συνεχώς λόγω της επιβάρυνσης τους με τόκους υπερημερίας. Συντρέχουν, συνεπώς, στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις για την ένταξη του στις ρυθμίσεις του Ν. 3869/2010».

Σύμφωνα με την απόφαση, ορίζεται πως εξαιρείται «από την εκποίηση τη «δυνητική» κύρια κατοικία του αιτούντος, ήτοι την ανήκουσα στον ίδιο κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα μονοκατοικία, συνολικού εμβαδού (142,00 τ.μ. οι κύριοι χώροι + 13,00 τ.μ. οι βοηθητικοί =) 155,00 τ.μ., η οποία κατασκευάστηκε το έτος 1870 επί οικοπέδου, επιφανείας 256,63 τ.μ., και βρίσκεται στον (οδός ), όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικότερα στον τίτλο κτήσης του, ήτοι στο με αριθμό ./24.6.1999 νομίμως μεταγεγραμμένο συμβόλαιο διανομής ακινήτων της συμβολαιογράφου Αθηνών».

Απόφαση- ανάσα για δανειολήπτη: Ο υπολογισμός των τόκων
Όπως αναφέρει η δικαστική απόφαση «υποχρεώνει τον αιτούντα να καταβάλει για τη διάσωση της «δυνητικής» κύριας κατοικίας του στην πρώτη καθ’ ης η αίτηση, ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ., το συνολικό ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων διακοσίων δεκαοκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (17.218,28 €), η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει σε 5 χρόνια με εξήντα (60), ισόποσες μηνιαίες καταβολές των διακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (286,97 €) η κάθε μία. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει τον μήνα Οκτώβριο του έτους 2028 και θα λήξει τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2032 και θα γίνεται εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε ημερολογιακού μήνα χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής».

Σημείο κλειδί, όμως, της απόφασης είναι η αναφορά πως θα γίνεται «σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του τόκου υπολογιζόμενου επί του ποσού της ανωτέρω ορισθείσας δόσης» και όχι δηλαδή επί του συνόλου της οφειλής.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}