ΜΠΑθηνών 271/2019 : Αμετάκλητα πλέον στον αέρα τα δάνεια των κυπριακών τραπεζών

 18/07/2024    01 : 00 : 26
κυπριακες σταμος
70 / 100

Δεν νομιμοποιείται η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. να αναζητά όλα τα δάνεια των πρώην Κυπριακών Τραπεζών.

Αμετάκλητα πλέον στον αέρα τα δάνεια Κυπριακών Τραπεζών.

Ειδικότερα:

Με τον πρώτο (κύριο) λόγο της υπό κρίση ανακοπής τους, οι ανακόπτοντες εκθέτουν ότι η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής εκδόθηκε για απαίτηση απορρέουσα από την υπ’ αριθμ. xxx σύμβαση με την Τράπεζα με την επωνυμία «MARFIN EGNATIA ΒΑΝΚ», διάδοχος της οποίας τυγχάνει η καθ’ ης, δίχως όμως σε αυτήν (διαταγή πληρωμής) να προκύπτει η ενεργητική νομιμοποίηση της καθ’ ης (ως ειδικής διαδόχου), δηλαδή δίχως να έχει αποδειχτεί ότι η ένδικη απαίτηση της καθ’ ης πράγματι υφίστατο, κατά το χρόνο της ειδικής διαδοχής της «MARFIN EGNATIA ΒΑΝΚ» από την καθ’ ης. Ότι, ειδικότερα, η καθ’ ης, θεωρώντας εαυτόν δικαιοπάροχο της από 23/9/2013 με αριθμ. xxxxx σύμβασης πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, που συνήφθη μεταξύ των ανακοπτόντων και της Τράπεζας με την επωνυμία «MARFIN EGNATIA BANK», ένεκα ειδικής διαδοχής, δυνάμει της από 26/3/2013 «Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης» μεταξύ της Τράπεζας με την επωνυμία «ΛΑΪΚΗ TPAΠEZA ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» (όπως εξελίχθηκε ακολούθως η Τράπεζα με την επωνυμία «MARFIN EGNATIA BANΚ»), επεδίωξε και πέτυχε την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, χωρίς να έχει αποδείξει: (α) ότι το επίδικο δάνειο (των ανακοπτόντων) συγκαταλεγόταν στο CD τoυ όρου 5.1 της από 26/3/2013 Σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης μεταξύ της Τράπεζας με την επωνυμία «ΛΑΪΚΗ TPAΠEZA ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ETAIPEIA ΛΙΜΙΤΕΔ» (όπως εξελίχθηκε ακολούθως η Τράπεζα «MARFIN EGNATIA BANK») και της καθ’ ης, (β) ότι πράγματι υφίστατο επαλήθευση του «Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα» του όρου 5.1 της άνω Σύμβασης μεταξύ της άνω Τράπεζας και της καθ’ ης, δηλαδή ότι το επίδικο δάνειο υπήρχε κατά το χρόνο της αποτίμησης και της ειδικής διαδοχής, (γ) ότι το επίδικο δάνειο δεν αποτέλεσε εξασφάλιση για καλυμμένες ομολογίες, όπως προβλεπόταν στην άνω Σύμβαση, (δ) ότι το επίδικο δάνειο ενεγράφη στο Δημόσιο Βιβλίο, όπως προβλεπόταν στην άνω Σύμβαση, (ε) ότι το επίδικο δάνειο δεν «ρευστοποιήθηκε» λογιστικώς ως εξασφάλιση σε καλυμμένες ομολογίες, όπως προβλεπόταν στην άνω Σύμβαση και (στ) αν διατηρούσε έννομο συμφέρον επί της απαίτησης της πιστωτικής συμβάσεως κατά την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, δηλαδή ότι είχε εγγεγραμμένη την εν λόγω απαίτηση στο ενεργητικό της (λογαριασμός επίδικων απαιτήσεων από πελάτες) και ότι δεν την είχε εγγράψει στο παθητικό της και στα αποτελέσματα χρήσης της ως ζημία. Ο ένδικος λόγος ανακοπής, αναγόμενος στην ενεργητική νομιμοποίηση της καθ’ ης να ζητήσει την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής (και εφόσον τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά · αναφέρθηκαν από την καθ’ ης στην από 23/10/2017 αίτησή, ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, για την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής και συγκεκριμένα ότι: «Mε την από 26/3/2013 σύμβασή πώλησης και μεταβίβασης, διεπόμενη από το ελληνικό δίκαιο, μεταβιβάστηκαν στην ίδια στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των εργασιών του υποκαταστήματος στην Ελλάδα της CYPRUS POPULAR BANK δι’ εκχωρήσεως των δικαιωμάτων και αναδοχής των υποχρεώσεων, όπως αυτά ρητά εξειδικεύονται στη σύμβαση. Στα μεταβιβασθέντα στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα δικαιώματα της CYPRUS POPULAR BANK, που απορρέουν από τη σύμβαση δανείου, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη βεβαίωση της Τράπεζας Πειραιώς, με βάση το τηρούμενο σε αυτήν αρχείο»), είναι ορισμένος και νόμιμος (άρθρα 68, 70 του ΚΠολΔ), αναγόμενος στην ύπαρξη της ένδικης απαίτησης της καθ’ ης κατά το χρόνο έκδοσης της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής [……]

[…………………………………………………………………………………………………………………………………………]

ΔΕΧΕΤΑΙ

ΑΚΥΡΩΝΕΙ

12

3

4

5

6

7

ΠΗΓΗ

——————————————————————————————-

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ: ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: ΑΡΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}