ΓΕΜΗ: Έρχονται βαριά πρόστιμα και μαύρη λίστα στελεχών

 16/07/2024    03 : 44 : 28
gemi
68 / 100

Νομοθετική ρύθμιση για την απλοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την επιβολή προστίμων σε εταιρείες που έχουν σε εκκρεμότητα την ανάρτηση πράξεων στο ΓΕΜΗ προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης.

Είναι το πρώτο βήμα για την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζει τα κριτήρια επιβολής προστίμων έως 100.000 ευρώ, απόφαση που είναι έτοιμη και παραμένει εδώ και μήνες στα συρτάρια του υπουργείου Ανάπτυξης. Η αναβάθμιση συστημάτων στο ΓΕΜΗ ανοίγει τον δρόμο για την υπογραφή της, όπως σημειώνει στο mononews υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου ενώ πολύ άμεσα θα γίνει και η νομοθετική παρέμβαση που απαιτείται ώστε οι διαδικασίες επιβολής κυρώσεων και προστίμων να γίνονται πιο απλοποιημένα και γρηγορότερα.

Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για τους ασυνεπείς του ΓΕΜΗ
Δεν αποκλείεται δε, σε κάποιες παραβάσεις ανάλογα με τη βαρύτητά τους τα πρόστιμα να επιβάλλονται αυτόματα όπως γίνεται σήμερα με την αναστολή καταχώρισης στο ΓΕΜΗ για τις εταιρείες που δεν είναι συνεπείς στις προβλεπόμενες προθεσμίες για τη δημοσιοποιήση των εταιρικών πράξεων.

Η δυνατότητα καθολικού ελέγχου και η επιβολή διοικητικών και κυρώσεων και προστίμων δεν θα μπορούσε να προχωρήσει αν δεν είχε γίνει το back office στο ΓΕΜΗ, η ψηφιοποίηση και αναβάθμιση των συστημάτων του τονίζουν οι ίδιες πηγές. Σε κάθε περίπτωση η υπογραφή της ΚΥΑ που θα καθορίσει τα κριτήρια επιβολής των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 50, το ύψος του προστίμου, ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων, το ποσοστό κατανομής μεταξύ των δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα είναι ζήτημα χρόνου, όπως υποστηρίζουν.

Στο μεταξύ συζητείται σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης για τη σύσταση μητρώου στελεχών που αποκλείονται από τη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων προκειμένου να αποτραπεί δόλια ή καταχρηστική συμπεριφορά. Πρόκειται για την Ενσωμάτωση του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 κατά το μέρος που αφορά τους αποκλεισμένους διευθυντές, μια ρύθμιση που πήρε τον δρόμο προς τη Βουλή εννέα μήνες αφότου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Για την απόρριψη διορισμού φυσικού προσώπου ως διαχειριστή εταιρικών υποθέσεων (αποκλεισμένος διευθυντής), θα λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο η συμπεριφορά του συγκεκριμένου προσώπου στην ελληνική επικράτεια αλλά θα αξιοποιούνται και πληροφορίες που παρέχονται από άλλα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Πρόσβαση στο μητρώο που συστήνεται στο ΓΕΜΗ θα έχουν οι δημόσιες αρχές του άρθρου 6 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και από το Σύστημα Διασύνδεσης Μητρώων Επιχειρήσεων (Σ.ΔΙ.ΜΗ.Ε. – B.R.I.S.), αλλά και ιδιώτες εφόσον έχουν ειδικό έννομο συμφέρον.

Πρόστιμα έως 500.000 ευρώ
Αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα θα έρθουν στελέχη αλλά και επιχειρήσεις που ενώ είναι σε γνώση τους ο αποκλεισμός θα διενεργήσουν ή θα δώσουν τη δυνατότητα στην περίπτωση των εταιρειών, διαχείρισης εταιρικών υποθέσεων στον αποκλεισμένο διευθυντή. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή κυμαίνονται από 20.000 ευρώ και φτάνουν στις 500.000 ευρώ.

Ειδικότερα:

  • Στον αποκλεισμένο διευθυντή του άρθρου 56α που διενεργεί εν γνώσει του αποκλεισμού πράξεις διαχείρισης εταιρικών υποθέσεων κατά την έννοια της παρ. 2 του ιδίου άρθρου επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από 20.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ.
  • Στην εταιρεία που αναθέτει τη διαχείριση των εταιρικών της υποθέσεων σε αποκλεισμένο διευθυντή του άρθρου 56α, εν γνώσει του αποκλεισμού του, ή παραλείπει να τον αντικαταστήσει εντός της προθεσμίας της παρ. 3 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ.

Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του γενικού γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ενώ το πρόστιμο μειώνεται στο μισό αν ο υπόχρεος εντός της προθεσμίας δεν ασκήσει το δικαίωμα της προσφυγής.

Ποιοι είναι οι αποκλεισμένοι διευθυντές
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου αποκλεισμένος διευθυντής ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που αποκλείεται από τη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων επειδή:

α) έχει αμετακλήτως καταδικαστεί για τις αξιόποινες πράξεις που αφορούν μεταξύ άλλων σε παραβίαση των διατάξεων για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας, περί εγκληματικής οργάνωσης, τρομοκρατικών πράξεων – τρομοκρατικής οργάνωσης, αξιόποινης υποστήριξης, κλοπής, διακεκριμένης κλοπής, υπεξαίρεσης, ληστείας, εκβίασης, απάτης, απάτης με υπολογιστή, απάτης σχετικής με τις επιχορηγήσεις, απιστίας, αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, διακεκριμένης αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, παρακώλυσης συναγωνισμού, καταδολίευσης δανειστών και τοκογλυφίας αντίστοιχα, περί κατάχρησης αγοράς, παραβιάσεις συγκεκριμένων άρθρων που αφορούν στο δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών, περί λαθρεμπορίας, περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

β) έχει κριθεί ως πρόσωπο που εμπίπτει στην κατηγορία του αποκλεισμένου διευθυντή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους λόγους που περιγράφονται στην περ. α).

Ο αποκλεισμένος διευθυντής απαγορεύεται, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας, είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, να διορίζεται:

α) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.),

β) διαχειριστής σε Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία και Ετερόρρυθμη Εταιρεία κατά μετοχές,

γ) πληρεξούσιος ή αντίκλητος σε υποκαταστήματα κεφαλαιουχικών εταιρειών,

δ) εκκαθαριστής,

ε) εκπρόσωπος νομικού προσώπου που συμμετέχει στο Δ.Σ. Α.Ε. κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4548/2018,

στ) υποκατάστατος οργάνου κεφαλαιουχικής εταιρίας και

ζ) ως πρόσωπο που έχει την εξουσία να δεσμεύει την εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπεί ενώπιον δικαστηρίου.

Πόσο θα παραμένουν στη black list
Αν ο αποκλεισμός επέλθει κατά τη διάρκεια της θητείας φυσικού προσώπου, η εταιρεία, εντός ενός μήνα από την ημερομηνία που της έγινε γνωστός, προβαίνει στην αντικατάστασή του.».

Η διάρκεια του αποκλεισμού, που επιβάλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, είναι ανάλογη της βαρύτητας της παράβασης και ειδικότερα: α) σε περίπτωση κακουργήματος της παρ. 1 του άρθρου 56α, δεκαπέντε (15) έτη από τον χρόνο που η απόφαση κατέστη αμετάκλητη,

β) σε περίπτωση πλημμελήματος της παρ. 1 του άρθρου 56α, πέντε (5) έτη από τον χρόνο που η απόφαση κατέστη αμετάκλητη.

Μετά την ολοκλήρωση της διάρκειας αποκλεισμού το αποκλεισμένο φυσικό πρόσωπο διαγράφεται αυτοδίκαια από το Μητρώο Αποκλεισμένων Διευθυντών.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}