Με κούρεμα άνω του 60% στα κόκκινα δάνεια η διάσωση της ΑΝΕΚ

 13/06/2024    10 : 20 : 08
anek
70 / 100

Σε αναμονή βρίσκεται η αγορά για την έγκριση του σχεδίου διάσωσης της ΑΝΕΚ που έχει υποβάλλει ο όμιλος Attica. Πριν από έναν χρόνο, ο όμιλος Attica υπέβαλε ένα σχέδιο διάσωσης της ΑΝΕΚ στους πιστωτές της τελευταίας, το οποίο προέβλεπε την ανάληψη κάλυψης των αναγκών της ΑΝΕΚ για κεφάλαιο κίνησης.

Της Αναστασίας Βαμβακά

Το business plan που συνοδεύει την πρόταση της Attica προβλέπει σημαντικό “κούρεμα” των τραπεζικών υποχρεώσεων της ΑΝΕΚ, χωρίς να αγγίζει τις υποχρεώσεις προς τρίτους (προμηθευτές, προείσπραξη εισιτηρίων κ.ά.) καθώς και τις απαιτήσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Στο επί της αρχής σχέδιο κατανομής του βάρους της εξυγίανσης της ΑΝΕΚ συμφώνησαν οι πιστώτριες τράπεζες Πειραιώς και Alpha Bank.

Σύμφωνα με την έκθεση της XTRC, τον Δεκέμβριο του 2021, η Intrum, διαχειρίστρια των απαιτήσεων της Πειραιώς, κατέθεσε πρόταση εξαγοράς των απαιτήσεων της τράπεζας Alpha στους υπόλοιπους πιστωτές της ΑΝΕΚ, την τράπεζα Αττικής και την Cross Ocean. Μετά την άρνηση των δύο τελευταίων, η τράπεζα Πειραιώς κατέθεσε μόνη της, πρόταση εξαγοράς των απαιτήσεων της τράπεζας Alpha, την οποία αποδέχτηκε η τελευταία.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο τραπεζών δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα και δεν έχει υπάρξει ενημέρωση των πιστωτών προς τον όμιλο Attica, βασικό στρατηγικό επενδυτή. Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία με τους πιστωτές, η Attica θα πρέπει να επιτύχει συμφωνία και με τους μετόχους της ΑΝΕΚ.

Οι τρεις πόλοι που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον με την άμεση ή έμμεση συμμετοχή τους στην ελληνική ακτοπλοΐα και κυρίως στην ΑΝΕΚ και Attica είναι η Τράπεζα Πειραιώς και η MIG. Οι δύο ακτοπλοϊκές εταιρείες ΑΝΕΚ και Attica ανήκουν στις 14 εισηγμένες επιχειρήσεις του Χρηματιστηρίου, στις οποίες, λόγω δανειακών χρεών, οι τράπεζες έχουν θέση βασικού μετόχου, με ελάχιστο ποσοστό 5%.

Στις 21/7/2022 η Τράπεζα Πειραιώς μεταβίβασε στην εταιρεία STRIX Holdings L.P. το σύνολο των μετοχών που κατείχε στην Attica (25.559.429 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 11,8437%).

Η “STRIX Holdings L.P.” ελέγχεται, μέσω αλυσίδας επιχειρήσεων, από την “BLANTYRE CAPITAL (CAYMAN) LTD”, εταιρεία με έδρα στις Νήσους Κέιμαν, η οποία ελέγχεται από τον Mubashir Mukadam. Με αυτήν την εξέλιξη η Τράπεζα Πειραιώς δεν συμμετέχει άμεσα πλέον στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica αλλά μόνο έμμεσα, μέσω της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της MIG, εταιρείας που ελέγχει την Attica με ποσοστό 79,38%.

Η εταιρεία και ο όμιλος υπέστησαν στη χρήση που έληξε την 31η.12.2021 καθαρή ζημία 43,9 εκατ. ευρώ και 40,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας και του ομίλου να επιδεινωθούν σημαντικά και να διαμορφωθούν αρνητικά σε 52,4 εκατ. ευρώ και 40,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Παράλληλα, το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας και του ομίλου είναι αρνητικό κατά 265,4 εκατ. ευρώ και 256,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Μητρικής προς πιστωτικά ιδρύματα.

Επιπλέον, η εταιρεία δεν κατάφερε να διασφαλίσει πόρους ή χρηματοδότηση για να ασκήσει συμβατικό δικαίωμα εξαγοράς ναυλωμένου πλοίου με τους ειδικότερους όρους της σύμβασης ναύλωσης με αποτέλεσμα να υποστεί κεφαλαιακή ζημία 15,66 εκατ. ευρώ από τη διαγραφή της αναπόσβεστης αξίας του πλοίου και του δικαιώματος εξαγοράς αυτού.

Τα παραπάνω γεγονότα και καταστάσεις, σε συνδυασμό με την αρνητική συγκυρία και τις υψηλές τιμές καυσίμων που διαμορφώνονται στην αγορά, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρείας και του ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.

Οι δανειακές υποχρεώσεις το 2021 ανήλθαν σε 742 εκατ. ευρώ από 683 εκατ. ευρώ το 2020, παρουσιάζοντας μια αύξηση κατά 9%. Η αύξηση οφείλεται σε μακροπρόθεσμο δάνειο ύψους 55 εκατ. ευρώ που σύναψε η Attica Group με τραπεζικό ίδρυμα, διάρκειας 5 ετών και στους ανεξόφλητους τόκους της ΑΝΕΚ.

Η ΑΝΕΚ LINES έχει υποχρεωθεί να αναταξινομήσει τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της σε βραχυπρόθεσμες από τις 31.12.2018, αφού δεν κατάφερε να εξυπηρετήσει τον δανεισμό της και βάσει των σχετικών συμβάσεων, η μη εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων συνιστά μη τήρηση των όρων, γεγονός που συνεπάγεται την υποχρέωση της εταιρείας για πλήρη αποπληρωμή των δανείων. Ως εκ τούτου, οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις στις 31.12.2021 ανήλθαν σε 260,1 εκατ. ευρώ έναντι 252,9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020 και είναι προσαυξημένες με τους ανεξόφλητους τόκους της χρήσης 2021.

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της συμφωνίας Πειραιώς και Alpha Bank και των πιστωτών της ΑΝΕΚ για την έκταση της απομείωσης των δανειακών υποχρεώσεών της, η ΑΝΕΚ θα διασωθεί. Το πλάνο περιλαμβάνει την εξαγορά των δανείων της Alpha Bank προς την ΑΝΕΚ από την Πειραιώς, η οποία κατόπιν, μαζί με τους υπολοίπους πιστωτές, θα αναχρηματοδοτήσει τον εναπομείναντα απομειωμένο δανεισμό και θα τον μεταφέρει στη νέα μεγεθυμένη Attica.

Η υπό συζήτηση συμφωνία προβλέπει σημαντική απομείωση του τραπεζικού δανεισμού, έως και κατά 150 εκατ. ευρώ και τη διασφάλιση της εξόφλησης των προμηθευτών στο ακέραιο.

Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ έχουν μηδενικό τραπεζικό δανεισμό μετά την πλήρη εξόφληση του ομολογιακού της δανείου.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}